Tøyning: Om det du trodde du visste

Alle har et forhold til tøyning. Mange av oss tøyet ut etter treningen som barn fordi vi ble fortalt at det hindret stølhet, mens andre kanskje tøyet som en del av bevegelighetstreningen i for eksempel turn, dans eller kampsporter. Tøyning er også mye brukt i rehabilitering og forebygging av skader, symptomslindring, som et verktøy for holdningsproblematikk og for å øke prestasjon i visse idretter. Men hva vet vi egentlig om tøyning? Siden temaet er svært omfattende begrenses artikkelens omfang til å ta for seg forskningsmetode, tøyningsfysiologi, stølhet, effekt på skaderisiko, prestasjon, holdningskorreksjon og forskjellige tøyningsmetoder og hvorvidt de fungerer. Artikkelen er likevel nokså lang, så jeg har valgt å dele den inn i 2 deler, der første del tar for seg metode og fysiologi, mens andre del tar for seg effekt og bruk av tøyning. I tillegg vil det være flere underoverskrifter og nøkkelpunkter for lettere å navigere. Ordet tøyning vil bli brukt konsekvent som et samlebegrep for uttøyning, tøyning, tøying osv.

 

Del 1

 

Metode

 I likhet med mye annen forskning på mennesker, oppstår det vanskeligheter rundt måling av parametere og sammenlikning av studier. Det kan for eksempel være utfordrende å finne homogene grupper eller kvantifisere manuell tøyning på en god og reliabel måte. De viktigste problemene i tøyningslitteraturen er, i forfatterens mening:

 1. Hvordan man måler «tilstrekkelig dreiemoment», dvs hvor hardt man tøyer en gitt muskel (siden skjelettmuskulaturen i all hovedsak alltid skaper et dreiemoment over ett eller flere ledd). Ulike måter å kvalitativt måle dette er:
 • Klinikers følelse av motstand (resistance)
 • Følelse av strekk (stretch)
 • Følelse av ubehag (discomfort)
 • Klinikers eller subjektets følelse av stivhet (stiffness)
 • Opplevelse av smerte (pain)
 • Opplevelse av stramhet (tightness)
 • Subjektets strekktoleranse (strech tolerance)
 • Første opplevde smerte (first sensation of pain)

Som vi forstår er reliabiliteten til disse målemetodene som regel svært lav, og vil variere stort fra kliniker til kliniker og subjekt til subjekt. Når for eksempel smerteterskel eller strekktoleranse dikterer når man stopper forlengelsen av en muskel, vil man kunne se store variasjoner i ROM (Range Of Motion, bevegelsesutslag) og manuelt påført dreiemoment.

 1. Hva som måles, eller riktigere, hva som ikke måles. Mange av studiene ser bare på om det skjer en endring i muskel-sene-komplekset, og måler ikke hvorvidt eller i hvilken grad den passive kraftutviklingen til muskelen har endret seg ved sin nye lengde. Ved å måle både lengde og spenning kan man lage lengde-spenningkurver, som gir oss innsikt i stiffness, compliance, energy og hysterisis (se figur 2).

Lengdespenningskurve

Figur 1: To musklers tenkte lengde-spennings-kurver.

Om en muskel blir lengre vil det skje en endring i lengde-spenningforholdet, og kurven skyves mot høyre. Du må med andre ord å strekke muskelen lengre for at den skal yte den samme passive motstanden som før. På samme måte vil en forkortet muskel gi samme motstand ved en kortere lengre. Et viktig poeng med å inkludere slike kurver i forskningen på tøyning er at dersom vi ikke ser en endring i lengde-spenningsforholdet vil det bety at muskelen ikke har blitt lengre. Det betyr at dersom personen har oppnådd et større bevegelsesutslag, skyldes det antageligvis ikke en mekanisk endring, men en av nevral eller sensorisk natur. I tillegg burde man måle muskeltverrsnittet til muskelen som undergår tøyningsintervensjonen, fordi en stor muskel er sterkere (og vil derfor ha høyere stiffness), og vil dermed gi en illusjon av en kortere muskel ved å flytte kurven mot venstre.

 1. Det ser ikke ut til at alle er enig om en gjeldende nomenklatur. Tøyning er som nevnt innledningsvis i stor grad «allemannseie», og det merkes i litteraturen. Ideelt sett burde man nok bruke terminologien fra fysikkens (biomekanikkens) verden der det lar seg gjøre.

Nomenklatur

Figur 2: C.H. Weppler & S.P. Magnussons tøyningsbegreper med forklaring.

NØKKELPUNKTER

 • Som med i de fleste områder kan det være vanskelig å sammenlikne studier
 • Målemetoder for tilstrekkelig tøyning av en muskel er sjeldent reliable
 • Lengde-spennings-kurver burde inkluderes i studier som ser på økt bevegelsesutslag
 • Nomenklaturen i tøyningslitteraturen er ikke alltid presis

 

Tøyningsfysiologi

 Før vi går løs på effekten av tøyning må vi forsøke å forstå hva som skjer når vi utfører et tøyningsprogram eller gjør en akutt tøyning. Det har i årenes løp blitt foreslått flere teorier, der de viktigste påstår følgende:

 • En plastisk (permanent) endring av muskelsenekomplekset
 • Varig viskoelastisk deformasjon av muskelsenekomplekset
 • Rearrangering av sarkomerer (fler i serie)
 • Nevromuskulær avslapning (redusert strekkrefleks)
 • Økt strekktoleranse

Vi skal se nærmere fire av dem, og jeg velger å gruppere dem under to paraplyer: mekanisk endring og nevrologisk/sensorisk endring. Rearrangering av sarkomerer utelukkes i denne artikkelen siden det ikke foreligger noen forskning på mennesker. Grunnet praktiske og etiske årsaker har man f.eks. ikke immobilisert en lem i et stort bevegelsesutslag over lengre tid og brukt avansert bildeteknikk eller biopsier for å observere endringer i mikroanatomien til vevet. I studier på dyr har man sett at selv om det kan forekomme en endring i antall sarkomerer i serie, blir det samtidig motvirket av en reduksjon i sarkomerlengde, antageligvis fordi musklene adapterer til sin nye funksjonelle lengde, for å kunne opprettholde et gunstig lengde-kraft forhold (se Hill’s muskelmodell og sliding filament theory).

 

Mekanisk endring: Varig viskoelastisk eller plastisk deformasjon av muskelsenekomplekset

Disse to teoriene omfatter kanskje den vanligste idéen om hva som skjer når vi tøyer. Når man tenker på bevegelighetstrening (tøyning over en tidsperiode) vil de fleste av oss tenke at vi mekanisk endrer lengden på muskelen. For at det skal skje en endring i muskellengde må det enten forekomme en plastisk deformasjon, dvs en permanent strukturell endring i muskelsenekomplekset/bindevevet, eller en varig viskoelastisk deformasjon.

Når vi strekker en skjelettmuskel kan vi observere at den oppfører seg såkalt viskoelastisk. Elastisitetsdelen betyr at muskelen oppfører seg som solid materie, ved å deformere under stress, for så å returnere til sin opprinnelige form når vi fjerner gitt stress. Visko innebærer at muskelen også oppfører seg som en væske, fordi deformasjonsresponsen er tidsavhengig.

Strekkurve

Figur 3: Tenkt lengde-spenningskurve for biologisk vev som strekkes til det ryker.

 Elastisitet er et begrep som har forskjellig betydning i dagligtale og i vitenskapen (fysikken). Det er vanlig at det blir sagt at et materie (eller en muskel, i vårt tilfelle), er elastisk dersom den kan strekkes langt uten å ryke, som en strikk. Strekkbarhet er imidlertid ikke det samme som elastisitet. I fysikk, og når brukt i denne artikkelen, betyr elastisitet et materies evne til å gjenopprette sin originale form etter deformasjon. Det handler om å bevare energi, som at en ball retter seg ut og spretter opp igjen etter å ha blitt deformert av et fall, og det handler også om hvor stor kraft som trengs for å deformere materiet. Når vi vet dette, betyr det at en bowlingball antageligvis er mer elastisk enn en gummiball (dvs den vil sprette høyere, så sant du har et hardt nok underlag til at dette ikke selv deformeres), men viktigere, betyr det for oss at kollagent vev, som vi finner i sener og fascier, også er svært elastisk. Som vi kan se i figur 3, er det forøvrig mulig å overgå den elastiske kapasiteten til et materie (eller et muskelsenekompleks). Påfører man tilstrekkelig stress, vil ikke materiet lenger kunne gjenopprette sin opprinnelige form, og vi lager permanente endringer i strukturen. Øker vi stresset ytterligere, vil materiet ryke, knuse e.l. Det gir mening at kroppen bevarer energien og returnerer den til underlaget når vi løper, og ikke absorberer all energien som friksjon, slik at kroppen vår ikke blir permanent deformert for hvert skritt vi tar. Dette reflekteres i elastisiteten til muskelsenekomplekset.

Viscoelastic stress relaxation

Figur 4: Viskoelastisk tilpasning til eksternt påført stress.

 Så var det dette med visko, som vil si at muskelsenekomplekset vårt ikke kun oppfører seg elastisk, men også har væskeliknende egenskaper. Det viktigste å merke seg, som vist i figur 4, er at dersom man tøyer en muskel til gitt lengde, for så å holde den statisk, vil muskelen tilpasse seg. Den høyeste motstanden ser vi når muskelen for første gang når peak torque ( maks dreiemoment). Videre vil den passive motstanden muskelen yter avta over tid, fordi vevet tilpasser seg det eksternt påførte stresset. Vi holder med andre ord tøyningsøvelsen over tid for å la vevet oppføre seg væskeliknende og «flyte» utover. At det er en forskjell mellom det høyeste dreiemomentet og det dreiemomentet vi ender opp med, kalles visoelastic stress relaxation, og betyr i praksis at mengden energi lagret i muskelsenekomplekset reduseres over tid. Om vi husker på at elastisitet betyr at et materiale bevarer – og returnerer – energi, ser vi at viskoelastisitet fører til at mindre energi bevares, og at muskelen derfor i praksis blir mindre elastisk over tid dersom det eksterne stresset vedvarer. Fenomenet kalles creep, og skjer i mange materialer, ved at en konstant påført strekk endrer den mekaniske lengden til materialet for bedre å takle stresset.

Tilbake til teoriene om varig viskoelastisk eller plastisk deformasjon. Som vi har sett oppfører musklene seg både som solid materiale og væske, og det er ingen tvil om at vi ved tøyning ser en viskoelastisk deformasjon. Problemet er at denne deformasjonen ikke er permanent (fordi elastisitet betyr å gjenopprette original form). Et dyrestudie på kaniner (2), fant at muskelsenekompleksene de tøyde endret lengde, og det er ofte dette som refereres til. Problemet med studiet er at forfatterne antok at denne endringen ville vare, uten reteste for varighet eller i hvilken grad endringen var permanent. Flere studier gjort på mennesker har senere klart vist at den viskoelastiske deformasjonen kun er midlertidig (3-7,61).

Viskoelastisitet

Figur 5: Redusert stivhet i tøyd muskulatur etter forskjellige tidsintervaller (30). 10 minutter etter en 2 minutters-tøyning er muskelstivheten normal igjen, og en 6-8-minutters tøyning har mistet halvparten av sin effekt på muskelstivhet etter ca en halv time.

 Ett studie (8) fant en viss endring i stivheten til muskelsenekomplekset som fortsatt delvis var tilstede ved retest 1 måned senere. Antageligvis er grunnen at de brukte en relativt ekstrem tøyningsprotokoll på 20 minutter leggtøyning, 5 dager i uken i 6 uker. Det ser ut til at tøyningsgrad og varighet spiller inn på hvor langvarig deformasjon man ser, men det er ingen grunn til å tro at endringene er permanente. Plastisk deformasjon som årsak til økt bevegelighet på den annen side, er ikke dokumentert. Som vi husker vi figur 3, vil en plastisk deformasjon føre til at spenningskurven avtar, noe som ikke har blitt observert. Likevel spekuleres det fortsatt i hvorvidt det kan skje en viss plastisk deformasjon av bindevevet rundt muskelsenekomplekset.

 

Nevrologisk/sensorisk endring: Nevromuskulær avslapning eller økt strekktoleranse

En ofte tenkt synder i tøyningslitteraturen er at en strekkrefleks hindrer bevegelsesutslag. Teorien går ut på at man gjennom treg statisk tøyning eller PNF (se senere), får muskelen som tøyes til å slappe av. Til tross for et godt teoretisk grunnlag og noe støtte (10), ser det ut til at muskler som strekkes på en rolig og kontrollert måte til maks bevegelsesutslag ikke viser noen særlig aktivering (6,10-14, 18, 61-65). Som en slags spiker i kisten viser studiet til Magnusson et al (15), at det selv ved ballistisk tøyning ikke er noen signifikant strekkrefleks involvert. Hvis vi i tillegg ser på figur 3 atter en gang, vil en endring i aktiviteten (målt med EMG) til den tøyde muskelen, føre til en økt passiv motstand. Dette vil skyve kurven mot venstre, og siden det ikke er observert (6,16,17,18), kan ikke nevromuskulær avslapning være grunnen til det økte bevegelsesutslaget som fulgte bevegelighetstrening. Vi kommer tilbake til flere nevrologiske faktorer i prestasjonsdelen i del 2.

Det fører oss til den siste, og kanskje mest lovende, teorien. Når vi har sett at varige mekansike endringer som regel ikke forekommer, og at nevromuskulær aktivitet ikke kan forklare resultatet av tøyning, står vi for øyeblikket igjen med én løsning: den sensoriske (evt psykologiske). I studier som har sett en økt bevegelighet, uten å forskyve lengde-spenningskurven mot høyre, og som har hatt målekriteriene første opplevde smerte (15,17,18,19), maksimal strekk (20) eller maksimalt tolerert smerte (19), er den eneste forklaringen at subjektene opplevde smerten eller strekkfølelsen tregere eller lenger ut i bevegelsesbanen. Det er altså god støtte i litteraturen for at økt bevegelighet som følge av bevegelighetstrening skyldes en endring i sensorisk informasjon eller oppfatning, eller rett og slett bare at subjektene er villige til å tolerere et større dreiemoment (1,6,17,21-27). Det skal sies at effekten på lengde-spenningskurven av programmer som varer lenge (>8 uker) eller kronisk tøyning, som f.eks. noen idrettsutøvere bedriver, fortsatt er uvisst (1,6), og at det enda ikke er kjent hvorvidt den økte toleransen følger av endringer sentralt eller perifert.

Om vi så slår sammen det faktum at en muskel oppfører seg viskoelastisk og at menneskers oppfatning av smerte eller opplevd strekk endrer seg over tid, får vi en relativt god forklaring på hvorfor både akutt tøyning og bevegelighetstrening fører til økt bevegelsesutslag. Den viskoelastiske endringen vil trolig ha størst utslag akutt, slik at en danser eller turner kan inkludere tøyning i oppvarmingen for å prestere med stor bevegelighet og god mobilitet, mens den sensoriske teorien forklarer hvorfor vi ser en endring over lengre tid.

Nøkkelpunkter

 • Elastisitet og strekkbarhet er ikke det samme
 • Muskelsenekomplekset oppfører seg viskoelastisk under stress
 • Det er ikke dokumentert plastisk deformasjon av muskelsenekomplekset eller omliggende bindevev i særlig grad
 • Strekkrefleksen hindrer ikke bevegelsesutslag
 • kt bevegelsesutslag som følge av tøyning skyldes antageligvis økt strekktoleranse

 

 

Del 2

 

Effekten av tøyning

Nå som vi har sett på hva som skjer nå vi tøyer, kan vi ta en nærmere titt på effektene av tøyning på stølhet, skaderisiko, prestasjon og holdningskorreksjon. Men først må vi etablere at tøyning faktisk har en effekt på økt bevegelsesutslag.

Tøyning funker

Som du kanskje nå har gjettet, har tøyning en effekt på bevelsesutslaget til mennesker, både akutt og over tid. En mye brukt muskelgruppe for tøyningsstudier er plantarfleksorene (bakside legg), da de er relativt lett å isolere, og det er enkelt å måle utslaget i ankelen ved dorsalfleksjon (bøye i ankelen slik at fotryggen nærmer seg forside legg), samt den passive motstanden.

Tøying av ankel review

Figur 6: Effekten av dynamisk tøyning på plantarfleksorer (36)

Uten å gå for dypt inn i litteraturen, kan vi med god sikkerhet si at variasjoner av statisk tøyning (38,39,43,44), dynamisk tøyning (36) og PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation stretching) (43-47) alle gir økt bevegelsesutslag.

Stølhet

En av de mest hardlivede mytene i treningsverden er at tøyning kan motvirke stølhet. Heldigvis finnes det et Cochranereview (gullstandarden i den biomedisinske forskningsverden) om effekten av tøyning på stølhet (28). Reviewet inkluderte tolv studier, og resultatene var i godt samsvar. Tøyning som en del av oppvarmingsregimet reduserte stølhet dagen etter med ½ poeng på en 100-poengs skala, mens tøyning etter trening reduserte stølhet dagen etter med 1 poeng på samme 100-poengs skala. Ett av studiene fant en statistisk signifikant effekt av tøyning både før og etter trening over en ukesperiode: en reduksjon på 4 poeng på 100-poengsskalaen. Som vi forstår av de lave tallene: tøyning har ikke noen effekt på stølhet.

Skaderisiko

Tøynings effekt på skaderisiko har vært mye undersøkt, og det foreligger en rekke studier og reviews, som er noe tvetydige. Det finnes noe støtte for at tøyning som en del av oppvarmingen reduserer sjansen for strekkskader (29,30), men forfatterne bemerker at mer forskning er nødvendig for å trekke noen konklusjoner. Andre mener det enten ikke er nok forskning til å si det ene eller det andre (31), eller at litteraturen støtter opp under at tøyning ikke har noen effekt på total skaderisiko (32). Det skal sies at det fortsatt ikke finnes noe bevis for at tøyning motvirker overbelastningsskader.

Tøyningogskade

Figur 7: Det kan se ut til at lett tøyning før aktivitet reduserer sjansen for strekk, men det trengs mer god forskning (30).

Likevel ser vi et skille i litteraturen, der noen har kikket litt mer spesifikt på saken. Ettersom musklenes elastisitet reduseres ved tøyning, vil det gi mening dersom forskjellige aktiviteter ser forskjellig nytte eller ugagn. Et studie av Witvrouw et al (33) forsøker å forklare grunnen til at vi ser tvetydige resultater fra tøyningsstudier på skaderisiko, ved at aktiviteter med høyintense stretch-shortening cycles (SSC), dvs en eksentrisk kontraksjon raskt etterfulgt av en konsentrisk kontraksjon, trenger en mer compliant sene (se figur 2). Dette betyr at at ved f.eks. sprint, gjentatte hopp o.l., forsøker vi å utnytte elastisiteten i senen for å bevare energi, og det argumenteres for at en sene som gir mer etter, vil bidra til å redusere skaderisikoen. Derimot vil aktiviteter som sykling og langrenn være av en såpass lav intensitet at det ikke er noen grunn til å ha en compliant sene, da svært lite energi vil lagres uansett. Et annet studie sier seg enig I at det ikke finnes noe støtte for at aktiviteter med lavintense SSC har nytte av tøyning, men legger også til en selvfølgelighet: at utøvere som trenger en høy idrettsspesifikk bevegelighet (som turnere, kampsportutøvere, dansere o.l.), har god nytte av tøyning som en del av oppvarmingen for å nå tilstrekkelige bevegelsesutslag (34).

Som jeg var inne på, finnes det tvetydig informasjon, og et review fra 2007 (35) mener at tøyning kan ha en skadeforebyggende effekt. Generelt er litteraturen noe vanskelig å tolke, fordi mesteparten av studiene gjøres på idrettsutøvere i spesifikke idretter, og oppvarming og tøyning blandes om hverandre, slik at det blir vanskelig å si hvilken del av oppvarmingen som hadde en skadeforebyggende effekten.

I tillegg kan man tenke seg at den økte bevegeligheten som følge av redusert elastisitet (og økt strekk-/smertetoleranse, redusert strekkrefleks) fra akutt tøyning, kan medføre en viss skaderisiko i seg selv, ved at personer i idretter hvis krever store bevegelsesutslag kan havne utenfor sin mobilitet (den delen av bevegelsesutslaget de har kontroll over). Et godt eksempel er utøvere i håndball, volleyball og tennis, som starter kastet eller slaget sitt svært langt bak hodet. Det er ikke vanskelig å forestille seg at for stor bevegelighet i skulderen kan medføre en skaderisiko om det skulle skje noe mens armen er i denne posisjonen, eller at et gjentatt «sleng» utover mobiliteten på sikt kan gi overbelastningsskader. Dette er dog kun spekulasjoner.

Alt i alt kan man ikke konkludere med noe særlig vedrørende effekten av tøyning på skaderisiko, utover at det ser ut til at lett tøyning før trening kan hindre strekkskader.

Prestasjon

Et naturlig fokus innen idrett og aktivitet er prestasjon, og det er derfor vært gjort en god del forskning på tøynings effekt på kraftutvikling, power, sprinthastighet, hopphøyde og muskelaktivering.

Tøyningogstyrke

Figur 8: Studier som har sett på effekten av tøyning på styrke og power.

Et gjennomgående tema i figur 8 er at styrke- og powerutviklingen reduseres relativt kraftig av tøyning, dog visse tøyningsmetoder er bedre enn andre. Det har for eksempel blitt vist at dynamisk tøyning ikke fører til tap av styrke (48-49) og faktisk kan bedre prestasjoner (56,59). Legg også merke til at styrkereduksjonen er mye høyere enn den faktiske reduksjonen i prestasjon, om vi f.eks. ser på studiene som har benyttet seg av sprint eller vertikale hopp som målemetode for power. Det er likevel en reduksjon, noe friidrettsmiljøet har visst i flere tiår, mens en del andre idrettsmiljøer fortsatt henger etter.

Direkte redusert kraftutvikling som følge av tøyning er et faktum (50-55). Tøyning ser også ut til å redusere hopphøyde (57), power (56,57 og sprinthastighet (56). Det hører med til historien at denne reduksjonen i kraftutvikling er dose-avhengig. De fleste studiene benytter en pretest tøyningsprotokoll på 1-10 minutter, og det ser ut til at jo lengre man tøyer, jo verre er det for følgende testprestasjon. Ett systematisk review av de akutte effektene til statisk tøyning på prestasjon, fant at dersom den totale tøyningsvarigheten var på <60s, var det ingen reduksjon i prestasjon (58).

Derimot kan det tyde på at jevnlig utført tøyning (bevegelighetstrening), har en positiv effekt på kraftutvikling, hopphøyde og sprinthastighet (60). Et review av effekten av statisk tøyning på SSCs, konkluderte med at et volum som er tilstrekkelig for å øke bevegeligheten, kan ha en negativ effekt på aktiviteter som belager seg på høyintense SSCs, men at den negative effekten trolig er så liten at det har noe utslag i praksis.

På spørsmålet om tøyning før en gitt aktivitet reduserer prestasjonen, er litteraturen temmelig enig med seg selv: ikke tøy ut statisk før aktiviteter som innebærer høy kraftutvikling, power, sprint eller hopp.

Hvordan tøyning kan påvirke prestasjon

Etter å ha sett at tøyning har en effekt på prestasjon må vi spørre oss hvordan. Flere studier har sett på saken, og det foreligger ikke et klart svar enda. Området kunne vært en egen artikkel, men vi skal se på noen av de viktigste teoriene.

Det har vært foreslått at tøyning over lengre tid kan føre til utmattelse av muskelfibre, siden en naturlig reaksjon på strekk er at strekkrefleksen aktiveres. Teorien faller dog flat, ettersom flere studier har vist at det er ingen EMG aktivitet i muskelen som strekkes ved rolig statisk tøyning (18,61-65).

Det er også vist at den nevrale aktiveringen av muskulatur via alfamotornevroner er akutt nedsatt etter en hard økt med høyintense SSCs (66) eller tøyning (68,69), og at denne reduksjonen skjer samtidig som strekkrefleksen desensitiseres (67). Det er foreslått at nedreguleringen av aktiviteten til de motoriske enhetene er avhengig av reflekssignaler fra en kontraherende muskel (68). Det er uklart hvordan strekkrefleksen inhiberes eller muskelspindelen desensitiseres, men det hele er tenkt å være en slags forsvarsmekanisme, for å hindre overdreven utmattelse av perifere nevromuskulære strukturer og unngå fyringsfrekvenser høyere enn det som er nødvendig for full (tetanisk) kontraksjon.

En tredje teori handler om mekaniske endringer i muskelen som følge av tøyning. Tidligere i artikkelen ble det diskutert hvordan muskelsenekomplekset oppfører seg viskoelastisk, og at disse midlertidige endringene i muskelens stivhetsgrad og lengde kunne ha en effekt på lengde-spenningskurven (figur 1). Tanken er at prestasjonen reduseres, ikke bare av nevromuskulære årsaker, men grunnet endret lengde og stivhetsgrad (70,71) . En forlenget muskel vil prestere ved andre leddutslag enn en som er normal eller forkortet. Dette vil si at om man måler det passive dreiemomentet en muskelgruppe skaper ved f.eks. en isometrisk kontraksjon av hamstrings med 90 grader fleksjon i kneet, for så å tøye hamstrings og reteste, vil så muskelgruppen effektivt sett arbeide på en relativt kortere lengde, og derfor prestere dårligere.

I forfatters oppfatning er det antageligvis en blanding av både nevromuskulære og mekaniske faktorer som utgjør endringen i prestasjon sett etter tøyning, da studiene stort sett ikke motviser hverandres funn, men bidrar til en bredere forståelse av nervesystemet og muskelsenekompleksets respons på forlenging. Som et enkelt eksempel i et egentlig svært sammensatt system, kan trolig en muskel som blir lengre som følge av viskoelastisitet også påvirke lengden til de intrafusale fibrene, som så kan redusere strekkrefleksen.

Nøkkelpunkter

 • Tøyning har definitivt en effekt på økt bevegelsesutslag
 • Tøyning har ingen effekt på stølhet
 • Preaktivitetstøyning kan redusere risikoen for strekkskader i aktiviteter som inneholder høyintense Stretch-Shortening-Cycles
 • Det er ikke hold for at tøyning eller bevegelighetstrening reduserer risikoen for andre typer skader
 • Preaktivitetstøyning fører til en reduksjon i muskelaktivering, kraftutvikling, power, sprinthastighet og hopphøyde; dynamisk tøyning ser ut til å være unntaket
 • Reduksjonen i prestasjon skyldes antageligvis en kombinasjon av mekaniske (viskoelastisitet) og nevromuskulære faktorer (nedregulering av alfamotornevroner og økt fyringsterskel for muskelspolen)

 

Tøyning som verktøy for holdningskorreksjon

 Et stort bruksområde for tøyning er for å påvirke holdning. Men nå som vi har sett hvordan tøyning påvirker muskelsenekompleksene er det vanskelig å forestille seg at tøyning alene vil føre til en endring i noe så kronisk som holdning. Dette har man også kunnet tenke seg før, så den ledende behandlingsmetoden for holdningsproblematikk er stretch-strengthen-prinsippet, som går ut på å styrke de tenkte forlengede musklene, og tøye de tenkt forkortede. Et klassisk eksempel er å styrke setemuskulatur og tøye hofteleddsbøyere for å redusere anteriør bekkentilt.

Mange studier har sett på effekten av dette. Det viser seg at det er ingen til svært lav korrelasjon mellom styrken til magemuskler, ryggmuskler og hofteleddsbøyere og grad av lumbal lordose eller bekkentilt (72,73). Det er likeledes vist at det ikke er noen sammeheng mellom bevegelsesutslag (ROM) i fleksjon og ekstensjon av ryggsøylen eller ekstensjon i hoften og lumbal lordose (74). Det ser heller ikke ut til at ROM i brystmuskulatur har noen innvirkning på «winged scapula» (scapula alata), dvs kronisk(e) abdusert(e) skulderblad(er) (76).

En reviewartikkel (77) undersøkte hvorvidt styrketrening hadde en effekt på holdning, og konkluderte med at det ikke finnes støtte for å påstå at det har en effekt. De legger til at de få minuttene som brukes aktivt på holdningskorreksjon og styrketrening vil bli fullstendig druknet i de resterende 16 timene man er våken. Et annet review i nyere tid (78), så på effekten av styrketrening og tøyning for holdningskorreksjon av winged scapula. De viktigste funnene var en sammenheng mellom muskellengde og skulderbladets posisjon, men at muskelstyrke ikke hadde noe å si. Dessverre hadde studiene som så sammenhengen mellom muskellengde og skulderbladets posisjon alt for dårlig metode til å si noe om det faktisk var behandlingen (og evt hvilke mekanismer) som hadde en effekt, siden ingen av intervensjonsstudiene faktisk målte styrke og bevegelsesutslag pre eller post intervensjon. Det finnes for lite forskning til å si hvorvidt tøyning og styrketrening faktisk har en holdningsendrende effekt på winged scapula, som vil si at evidensbaserte klinikere burde være forsiktig med anbefalinger og bruk.

Wingedscapula

Figur 9: Et eksempel på winged scapula. Som regel skyldes det svakhet eller delvis/fullstendig lammelse av m. Serratus anterior, hvis oppgave blant annet er å holde skulderbladet inn mot ribbene.

Det ser ut til at holdningskorrigering etter stretch-strengthen-prinsippet ikke støttes av forskning, selv om teorien virker logisk. Anekdotisk bevis foreslår at noe av arbeidet som gjøres likevel kan ha en viss effekt. En kan spekulere i at endringen i holdning kanskje kan komme av bevisstgjøringen og opplæringen som følger tøyning og styrketrening av aktuell muskulatur. Det er en kjent sak at flere har dårlig «mind-muscle-connection» med for eksempel intrascapulær muskulatur eller hofteekstensorer. Styrketreningen kan dermed ha en nevromotorisk effekt ved at personen lærer å aktivere riktig muskulatur, og vil således lettere kunne opprettholde ønsket holdning resten av dagen. Dette blir svært vanskelig å bevise, men støtter uansett ikke opp under stretch-strengthen-prinsippet.

Med til historien hører det at det ikke finnes noen egentlig konsensus om hva som er korrekt holdning. Antageligvis vil forskjellig antropometri, eventuelle sykdommer, dysfunksjoner, treningstilstand m.m. spille inn på hvordan holdningen bør se ut. Teoretisk sett er en god stående holdning, en som lar en person stå i balanse med tyngdepunktet over midtfoten, uten å måtte overanstrenge seg. Da sier det seg selv at en person med f.eks. en naturlig større lumbal lordose, stor mage eller en olympisk roer med en fullstendig ubalansert fordeling av muskelmasse, vil måtte stå annerledes enn en «normal» person. I tillegg, om man ser på styrkekravet som stilles til holdningsmuskulaturen for god holdning, er det for de aller fleste svært lavt, og kan enkelt oppnås uten å trene styrke.

For å svare på om tøyning er et nyttig verktøy for holdningskorreksjon er svaret et sted i mellom nei og vi vet ikke. Det er i hvert fall lite hittil som tyder på at det har en effekt.

 

NØKKELPUNKTER:

 • Det ser ikke ut til at holdningskorreksjon etter stretch-strengthen-prinsippet har en effekt
 • God holdning er ikke lik for alle
 • Holdningskorreksjon via styrketrening og tøyning kan kanskje ha en effekt via bevisstgjøring, men det blir spekulasjon

 

Tøyningsmetoder

For å avslutte artikkelen vil jeg kort se på aktuelle tøyningsmetoder. Vi har etablert at tøyning øker bevegelsesutslaget, men det er naturligvis forskjeller i effektstørrelse.

Tidligere så vi at dynamisk tøyning var den tryggeste tøyningsmetoden i prestasjonsøyemed, og dermed den som er å foretrekke i en eventuell pretreningsprotokoll. I ordet dynamisk ligger det at det er bevegelse involvert, og metoden skiller seg dermed lett fra variasjoner av statisk tøyning. Dynamisk tøyning utføres ved å kontrollert bevege seg mot det maksimale utslaget til målmuskulaturen, uten å gå forbi den statiske makslengden. Dersom man gjør bevegelsen mindre kontrollert og mer mer kraft, heter det ballistisk tøyning. Dynamisk tøyning brukes ofte som en idrettsspesifikk del av oppvarmingen, for å forberede kroppen på visse bevegelser den vil utsettes for i følgende aktivitet.

Når det gjelder den typiske statiske tøyningen alle kjenner til, er det noen punkter som er nyttige å huske. Det totale volumet (sekunder holdt x sett) er viktigere enn den faktiske fordelingen. Man har sett samme effekt på bevegelsesutslag av 12x10s og 6x30s (40), 5x9s og 15x3s (41) og 12x5s, 6x30s og 4x45s (42). Vi må også huske at effekten av tøyning er kortvarig, og litt avhengig av tøyningsvarighet er muskelstivheten normalisert etter alt fra 2-60 minutter. I tillegg ser det ut til at det er en viss grense for nødvendig volum, da tøyning 3 ganger om dagen ikke gav bedre resultater enn én (38), og 4x30s ikke reduserte muskulotendiøs stivhet mer enn 2x30s.

Kanskje den mest interessante tøyningsmetoden er PNF (proprioceptive neuromuscular facilitation stretching). Man vet ikke sikkert hvorfor PNF lar oss oppnå en enda større akutt ROM, men det er foreslått autogen inhibisjon, resiprok inhibisjon, økt fyringsterskel for smertereseptorer, økt viskoelastisitet eller sensoriske endringer i smerteoppfatning. Det finnes uansett flere måter å gjøre PNF på, og det er som regel enklest å gjøre med en partner. De to vanligste er:

Hold-relax: Vi tøyer muskelen statisk i sitt maksimale bevegelsesutslag i 30 sekunder, for å gi muskelen tid til å tilpasse seg. Så utøver vi en isometrisk kontraksjon (20-50% av maks innsats) av målmuskulaturen i noen sekunder, for så å slappe av, og vi når et nytt maksimalt bevegelsesutslag. Dette gjentas gjerne 2-4 ganger.

Contract-relax: På samme måte som hold-relax, tøyer vi muskelen i fullt utslag. Deretter kontraherer vi isometrisk i noen sekudner, og når vi slipper opp spenner vi umiddelbart antagonisten til målmuskulaturen, mens vi strekker til vårt nye maksimale bevegelsesutslag.

 

Konklusjon

Innledningsvis så vi at det finnes flere metodiske utfordringer for tøyningslitteraturen, der det ble trukket frem målemetoder, hva som måles og uenighet om nomenklatur. Vi har sett at et muskelsenekomplekst oppfører seg viskoelastisk, og at dette betyr at endringer i lengde ikke er av permanent natur. I tillegg har viskoelastisiteten en virkning på prestasjon i at lengde-spenningsforholdet endres i en periode etter tøyning. Vi har også sett at utover den viskoelastiske adapsjonen, har bevegelighetstrening en permanent effekt på bevegelsesutslag, som antageligvis er nevral og/eller sensorisk av natur, da hovedsaklig i økt smerteterskel eller endret oppfatning av strekk/smerte.

Vi har sett uten tvil at flere typer tøyning (statisk, dynamisk, PNF) har en effekt på bevegelsesutslaget. Videre foreligger det god forskning på hvorvidt tøyning påvirker stølhet i nevneverdig grad, og konklusjonen er nei. Det ble diskutert hvorvidt tøyning har en effekt på skaderisiko, og litteraturen er noe tvetydig. Vi kan inntil videre konkludere med at det ser ut til at preaktivitetstøyning har en viss reduserende effekt på risikoen for strekkskader, og at det sannsynligvis er av større viktighet i aktiviteter som innebærer intense stretch-shortening-cycles som hopp og sprint.

Prestasjoner i kraftutvikling, eksplosivitet, hopp og sprint påvirkes som regel negativt av tøyning pretest, med unntak av dynamisk tøyning. Dette kan kanskje forklares av mekaniske endringer som fører til at lengde-spennings kurven til muskelen skyves mot høyre, og i tillegg flates noe ut, og/eller av nevromuskulære faktorer som inhibisjon av strekkrefleks og redusert muskelaktivering (målt med EMG).

Tøyning som et verktøy for holdningskorreksjon er noe som må tas med en klype salt, og har antageligvis liten virkning i seg selv. Ofte kombineres tøyningen med styrketrening for å rette opp en ubalanse, men selv dette har antageligvis lite direkte effekt, da det kreves svært lite styrke for å ha riktig holdning. Det ble kort spekulert i at de anekdotiske endringene vi ofte ser i holdning hos mennesker som får veiledning og oppfølging i styrketrening og tøyning kan skyldes bevisstgjøring og opplæring.
Skrevet av Øystein Andersen

 

Kilder:

 1. Increasing Muscle Extensibility: A Matter of Increasing Length or Modifying Sensation? C.H. Weppler & S.P. Magnusson, 14 January 2010 doi: 2522/​ptj.20090012 Physical Therapy March 2010 vol. 90 no. 3 438-449
 1. Taylor DC, Dalton JD, Seaber AV, Garrett WE. Viscoelastic properties of muscle-tendon units: the biomechanical effects of stretching. Am J Sports Med. 1990;18:300–309.
 2. Biomechanical responses to repeated stretches in human hamstring muscle in vivo. Magnusson SP1, Simonsen EB, Aagaard P, Kjaer M. Am J Sports Med. 1996 Sep-Oct;24(5):622-8.
 3. The time course of musculotendinous stiffness responses following different durations of passive stretching. Ryan ED1, Beck TW, Herda TJ, Hull HR, Hartman MJ, Costa PB, Defreitas JM, Stout JR, Cramer JT. J Orthop Sports Phys Ther. 2008 Oct;38(10):632-9. doi: 10.2519/jospt.2008.2843.
 4. Viscoelasticity of the muscle-tendon unit is returned more rapidly than range of motion after stretching. Mizuno T1, Matsumoto M, Umemura Y. Scand J Med Sci Sports. 2013 Feb;23(1):23-30. doi: 10.1111/j.1600-0838.2011.01329.x. Epub 2011 May 12.
 5. Passive properties of human skeletal muscle during stretch maneuvers. A review. Magnusson SP1. Scand J Med Sci Sports. 1998 Apr;8(2):65-77.
 6. Time course of stress relaxation and recovery in human ankles. Duong B1, Low M, Moseley AM, Lee RY, Herbert RD. Clin Biomech (Bristol, Avon). 2001 Aug;16(7):601-7.
 7. Effect of static stretch training on neural and mechanical properties of the human plantar-flexor muscles. Guissard N1, Duchateau J. Muscle Nerve. 2004 Feb;29(2):248-55.
 8. Neural aspects of muscle stretching. Guissard N1, Duchateau J. Exerc Sport Sci Rev. 2006 Oct;34(4):154-8.
 9. Liebesman J, Cafarelli E. Physiology of range of motion in human joints: a critical review. Crit Rev Phys Rehabil Med. 1994;6:131–160.
 10. Chalmers G Re-examination of the possible role of Golgi tendon organ and muscle spindle reflexes in proprioceptive neuromuscular facilitation muscle stretching. Sports Biomech. 2004;3:159–183.
 11. Sharman MJ,Cresswell AG,Riek S. Proprioceptive neuromuscular facilitation stretching : mechanisms and clinical implications. Sports Med. 2006;36:929–939
 12. Moore MA,Hutton RS. Electromyographic investigation of muscle stretching techniques. Med Sci Sports Exerc. 1980;12:322–329.
 13. McHugh MP, Kremenic IJ, Fox MB, Gleim GW. The role of mechanical and neural restraints to joint range of motion during passive stretch. Med Sci Sports Exerc. 1998;30:928–932.
 14. Magnusson SP, Aagard P, Simonsen E, Bojsen-Møller F. A biomechanical evaluation of cyclic and static stretch in human skeletal muscle. Int J Sports Med. 1998;19:310–316.
 15. Reid DA,McNair PJ. Passive force, angle, and stiffness changes after stretching of hamstring muscles. Med Sci Sports Exerc. 2004;36:1944–1918.
 16. Magnusson SP, Simonsen EB, Aagaard P, et al. A mechanism for altered flexibility in human skeletal muscle. J Physiol. 1996;497(pt 1):291–298.
 17. Magnusson SP, Simonsen EB, Aagaard P, et al. Mechanical and physical responses to stretching with and without preisometric contraction in human skeletal muscle. Arch Phys Med Rehabil. 1996;77:373–378.
 18. Halbertsma JP, Göeken LN. Stretching exercises: effect on passive extensibility and stiffness in short hamstrings of healthy subjects. Arch Phys Med Rehabil. 1994;75:976–981.
 19. Halbertsma JP,van Bolhuis AI,Göeken LN. Sport stretching: effect on passive muscle stiffness of short hamstrings. Arch Phys Med Rehabil. 1996;77:688–692.
 20. Nelson RT, Bandy WD. Eccentric Training and static stretching improve hamstring flexibility of high school males. J Athl Train. 2004;39:254–258.
 21. Stretching versus strength training in lengthened position in subjects with tight hamstring muscles: a randomized controlled trial. Aquino CF1, Fonseca ST, Gonçalves GG, Silva PL, Ocarino JM, Mancini MC.Man Ther. 2010 Feb;15(1):26-31. doi: 10.1016/j.math.2009.05.006. Epub 2009 Jul 25.
 22. Influences of strength, stretching and circulatory exercises on flexibility parameters of the human hamstrings. Wiemann K1, Hahn K. Int J Sports Med. 1997 Jul;18(5):340-6.
 23. de Weijer VC, Gorniak GC, Shamus E. The effect of static stretch and warm-up exercise on hamstring length over the course of 24 hours. J Orthop Sports Phys Ther. 2003;33:727–733.
 24. Magnusson SP, Simonsen EB, Aagaard P, et al. Viscoelastic response to repeated static stretching in the human hamstring muscle. Scand J Med Sci Sports. 1995;5:342–347.
 25. Folpp H, Deall S, Harvey LA, Gwinn T. Can apparent increases in muscle extensibility with regular stretch be explained by changes in tolerance to stretch? Aust J Physiother. 2006;52:45–50.
 26. Tanigawa MC. Comparison of the hold-relax procedure and passive mobilization on increasing muscle length. Phys Ther. 1972;52:725–735.
 27. Stretching to prevent or reduce muscle soreness after exercise, Robert D Herbert, Marcos de Noronha, Steven J Kamper, Published Online: 6 JUL 2011 DOI: 10.1002/14651858.CD004577.pub3, The Cochrane Collaboration.
 28. Flexibility and its effects on sports injury and performance. Gleim GW1, McHugh MP. Sports Med. 1997 Nov;24(5):289-99.
 29. To stretch or not to stretch: the role of stretching in injury prevention and performance. McHugh MP1, Cosgrave CH. Scand J Med Sci Sports. 2010 Apr;20(2):169-81. doi: 10.1111/j.1600-0838.2009.01058.x. Epub 2009 Dec 18.
 30. The impact of stretching on sports injury risk: a systematic review of the literature.Thacker SB1, Gilchrist J, Stroup DF, Kimsey CD Jr. Med Sci Sports Exerc. 2004 Mar;36(3):371-8.
 31. Stretching before exercise does not reduce the risk of local muscle injury: a critical review of the clinical and basic science literature. Shrier I1. Clin J Sport Med. 1999 Oct;9(4):221-7.
 32. Stretching and injury prevention: an obscure relationship. Witvrouw E1, Mahieu N, Danneels L, McNair P. Sports Med. 2004;34(7):443-9.
 33. [Is stretching for sports performance still useful? A review of the literature]. Gremion G1. Rev Med Suisse. 2005 Jul 27;1(28):1830-4.
 34. Warm-up and stretching in the prevention of muscular injury. Woods K1, Bishop P, Jones E. Sports Med. 2007;37(12):1089-99.
 35. The effects of dynamic stretching on plantar flexor muscle-tendon tissue properties. Samukawa M1, Hattori M, Sugama N, Takeda N. Man Ther. 2011 Dec;16(6):618-22. doi: 10.1016/j.math.2011.07.003. Epub 2011 Aug 3.
 36. A stretching program increases the dynamic passive length and passive resistive properties of the calf muscle-tendon unit of unconditioned younger women. Gajdosik RL1, Allred JD, Gabbert HL, Sonsteng BA. Eur J Appl Physiol. 2007 Mar;99(4):449-54. Epub 2006 Dec 22.
 37. The effect of time and frequency of static stretching on flexibility of the hamstring muscles. Bandy WD1, Irion JM, Briggler M. Phys Ther. 1997 Oct;77(10):1090-6.
 38. Determining the minimum number of passive stretches necessary to alter musculotendinous stiffness. Ryan ED1, Herda TJ, Costa PB, Defreitas JM, Beck TW, Stout J, Cramer JT. J Sports Sci. 2009 Jul;27(9):957-61. doi: 10.1080/02640410902998254.
 39. A comparison of two stretching protocols on hip range of motion: implications for total daily stretch duration. Cipriani D1, Abel B, Pirrwitz D. J Strength Cond Res. 2003 May;17(2):274-8.
 40. Effect of stretching duration on active and passive range of motion in the lower extremity. J M Roberts, K Wilson Br J Sports Med 1999;33:259-263 doi:10.1136/bjsm.33.4.259
 41. Effect of 3 different active stretch durations on hip flexion range of motion. Ayala F1, de Baranda Andújar PS. J Strength Cond Res. 2010 Feb;24(2):430-6. doi: 10.1519/JSC.0b013e3181c0674f.
 42. Efficacy of two different stretch training programs (passive vs. proprioceptive neuromuscular facilitation) on shoulder and hip range of motion in older people. González-Ravé JM1, Sánchez-Gómez A, Santos-García DJ. J Strength Cond Res. 2012 Apr;26(4):1045-51. doi: 10.1519/JSC.0b013e31822dd4dd.
 43. A comparison of assisted and unassisted proprioceptive neuromuscular facilitation techniques and static stretching. Maddigan ME1, Peach AA, Behm DG. J Strength Cond Res. 2012 May;26(5):1238-44. doi: 10.1519/JSC.0b013e3182510611.
 44. Effect of proprioceptive neuromuscular facilitation stretching on the plantar flexor muscle-tendon tissue properties. Mahieu NN1, Cools A, De Wilde B, Boon M, Witvrouw E. Scand J Med Sci Sports. 2009 Aug;19(4):553-60. doi: 10.1111/j.1600-0838.2008.00815.x. Epub 2008 Jun 17.
 45. Re-examination of the possible role of Golgi tendon organ and muscle spindle reflexes in proprioceptive neuromuscular facilitation muscle stretching. Chalmers G1. Sports Biomech. 2004 Jan;3(1):159-83.
 46. Proprioceptive neuromuscular facilitation stretching : mechanisms and clinical implications. Sharman MJ1, Cresswell AG, Riek S. Sports Med. 2006;36(11):929-39.
 47. Acute effects of static versus dynamic stretching on isometric peak torque, electromyography, and mechanomyography of the biceps femoris muscle. Herda TJ1, Cramer JT, Ryan ED, McHugh MP, Stout JR. J Strength Cond Res. 2008 May;22(3):809-17. doi: 10.1519/JSC.0b013e31816a82ec.
 48. Effects of dynamic and static stretching on vertical jump performance and electromyographic activity. Hough PA1, Ross EZ, Howatson G. J Strength Cond Res. 2009 Mar;23(2):507-12. doi: 10.1519/JSC.0b013e31818cc65d.
 49. Moderate-duration static stretch reduces active and passive plantar flexor moment but not Achilles tendon stiffness or active muscle length Anthony D. Kay , Anthony J. Blazevich Journal of Applied PhysiologyPublished 1 April 2009Vol. 106no. 4, 1249-1256DOI: 10.1152/japplphysiol.91476.2008
 50. Acute passive stretching alters the mechanical properties of human plantar flexors and the optimal angle for maximal voluntary contraction.Weir DE1, Tingley J, Elder GC. Eur J Appl Physiol. 2005 Mar;93(5-6):614-23. Epub 2004 Dec 1.
 51. Inhibition of maximal voluntary isokinetic torque production following stretching is velocity-specific. Nelson AG1, Guillory IK, Cornwell C, Kokkonen J. J Strength Cond Res. 2001 May;15(2):241-6.
 52. Acute Effects of Static and Proprioceptive Neuromuscular Facilitation Stretching on Muscle Strength and Power Output Sarah M Marek, Joel T Cramer, A. Louise Fincher, Laurie L Massey, Suzanne M Dangelmaier, Sushmita Purkayastha, Kristi A Fitz, and Julie Y Culbertson J Athl Train. 2005 Apr-Jun; 40(2): 94–103.
 53. Does pre-exercise static stretching inhibit maximal muscular performance? A meta-analytical review. Simic L1, Sarabon N, Markovic G. Scand J Med Sci Sports. 2013 Mar;23(2):131-48. doi: 10.1111/j.1600-0838.2012.01444.x. Epub 2012 Feb 8.
 54. Reductions in active plantarflexor moment are significantly correlated with static stretch duration Anthony D. Kaya & Anthony J. Blazevich European Journal of Sport Science Volume 8, Issue 1, 2008
 55. The effect of different warm-up stretch protocols on 20 meter sprint performance in trained rugby union players. Fletcher IM1, Jones B. J Strength Cond Res. 2004 Nov;18(4):885-8.
 56. The effect of static, ballistic, and proprioceptive neuromuscular facilitation stretching on vertical jump performance. Bradley PS1, Olsen PD, Portas MD. J Strength Cond Res. 2007 Feb;21(1):223-6.
 57. Effect of acute static stretch on maximal muscle performance: a systematic review. Kay AD1, Blazevich AJ. Med Sci Sports Exerc. 2012 Jan;44(1):154-64. doi: 10.1249/MSS.0b013e318225cb27.
 58. Effects of stretching on performances involving stretch-shortening cycles. Kallerud H1, Gleeson N. Sports Med. 2013 Aug;43(8):733-50. doi: 10.1007/s40279-013-0053-x.
 59. Does stretching improve performance? A systematic and critical review of the literature. Shrier I1. Clin J Sport Med. 2004 Sep;14(5):267-73.
 60. Reduced strength after passive stretch of the human plantarflexors J. R. Fowles , D. G. Sale , J. D. MacDougall Journal of Applied PhysiologyPublished 1 September 2000 Vol. 89 no. 3, 1179-1188DOI:
 61. Soleus muscle electromyography activity and ankle dorsiflexion range of motion during four stretching procedures. Condon SM, Hutton RS. (1987) Phys Ther 67:24–30.
 62. Contraction-specific changes in passive torque in human skeletal muscle. Magnusson SP, Simonsen EB, Aagaard P, Moritz U, Kjaer M. (1995) Acta Physiol Scand 155:377–386.
 63. Viscoelastic stress relaxation in human skeletal muscle. McHugh MP, Magnusson SP, Gleim GW, Nicholas JA. (1992) Med Sci Sports Exerc 24:1375–1382.
 64. Electromyographic investigation of muscle stretching techniques.Moore MA, Hutton RS.(1980) Med Sci Sports Exerc 12:322–329
 65. Reduced stretch-reflex sensitivity after exhaustive stretch-shortening cycle exercises. Nicol C., Komi P. V., Horita T., Kyröläinen H., Takala T. E. S. (1996) Eur. J. Appl. Physiol. 72:401–409.
 66. Stretch shortening cycle fatigue: interactions among joint stiffness, reflex, and muscle mechanical performance in the drop jump. Horita T., Komi P. V., Nicol C., Kyröläinen H. (1996) Eur. J. Appl. Physiol.
 67. Altered reflex sensitivity after repeated and prolonged passive muscle stretching Janne Avela , Heikki Kyröläinen , Paavo V. Komi Journal of Applied PhysiologyPublished 1 April 1999Vol. 86no. 4, 1283-1291DOI:
 68. Moderate-duration static stretch reduces active and passive plantar flexor moment but not Achilles tendon stiffness or active muscle length Anthony D. Kay , Anthony J. Blazevich Journal of Applied PhysiologyPublished 1 April 2009Vol. 106no. 4, 1249-1256DOI: 10.1152/japplphysiol.91476.2008
 69. Acute effects of static stretching on characteristics of the isokinetic angle – torque relationship, surface electromyography, and mechanomyography. Cramer JT1, Beck TW, Housh TJ, Massey LL, Marek SM, Danglemeier S, Purkayastha S, Culbertson JY, Fitz KA, Egan AD. J Sports Sci. 2007 Apr;25(6):687-98.
 70. Acute passive stretching alters the mechanical properties of human plantar flexors and the optimal angle for maximal voluntary contraction. Weir DE1, Tingley J, Elder GC. Eur J Appl Physiol. 2005 Mar;93(5-6):614-23. Epub 2004 Dec 1.
 71. Lumbar lordosis and pelvic inclination of asymptomatic adults. Youdas JW1, Garrett TR, Harmsen S, Suman VJ, Carey JR. Phys Ther. 1996 Oct;76(10):1066-81.
 72. Relationships between lumbar lordosis, pelvic tilt, and abdominal muscle performance. Walker ML, Rothstein JM, Finucane SD, Lamb RL. Phys Ther. 1987 Apr;67(4):512-6.
 73. Lumbar posture: A study of roentogenographic measurement and the influence of flexibility and strength. Flint, M.M. (1962). Research Quarterly, 34:15-21
 74. Relationship of tightness of pectoral muscles to round shoulders in college women. Coppock, D.E. (1958). Research Quarterly, 29: 146-158.
 75. A review of resistance exercise and posture realignment. Hrysomallis C1, Goodman C. J Strength Cond Res. 2001 Aug;15(3):385-90.
 76. Effectiveness of strengthening and stretching exercises for the postural correction of abducted scapulae: a review. Hrysomallis C1. J Strength Cond Res. 2010 Feb;24(2):567-74. doi: 10.1519/JSC.0b013e3181c069d8.

 

 

Kreatintilskudd: fakta og myter

Kreatin er et av de mest kjente kosttilskuddene på markedet og brukes av svært mange innen forskjellige idretter og hobbyer. Likevel, til tross for å ha oppnådd popularitet tidlig på nittitallet, og 1668 treff på pubmed ved søk på «creatine supplementation», er det fortsatt tilsynelatende et produkt få forstår. Myter om påstått skaderisiko for nyrene, vannretensjon i underhuden og at vannretensjon generelt står for all vektoppgang, at nye typer kreatin gir færre bivirkninger og/eller har bedre effekt, eller at vi ikke vet noe om langtidsbruk, lever fortsatt i beste velgående. Det er denne artikkelens mål å forklare hva kreatin er, hvordan det fungerer, og se på hva vi vet om tilskuddet.

Hva kreatin er og hvorfor det er viktig

Kreatin, eller metylguanidinoeddiksyre, er en nitrogenholdig organisk syre som består av aminosyrene L-arginin, glysin og L-metionin. Mesteparten av kreatinen i kroppen produseres når nyrene og leveren setter sammen disse aminosyrene, men vi får også i oss noe gjennom maten, spesielt fra kjøtt og fisk. Det skal sies at du må spise store mengder kjøtt og fisk for å få i deg kreatin på gramnivå, noe som legger opp til et renere tilskudd.

Cirka 95% av kreatinet i kroppen ligger lagret i skjelettmuskulaturen, med noen små mengder i hjernen og testiklene [1,2]. Rundt 2/3 av kreatinet i skjelettmuskulaturen er lagret som kreatinfosfat (CrP), der kreatinet har fosforylert ved hjelp av enzymet kreatinkinase (CK) og bundet seg til et fosfatmolekyl. Den resterende mengden er lagret som fritt kreatin [1]. Man anslår at en gjennomsnittlig person på 70kg lagrer rundt 120 gram kreatin i muskulaturen sin, men at den faktiske lagringskapasiteten til vedkommende er nærmere 160g [3,4]. Dette betyr altså at kroppen kan lagre, og dermed benytte seg av, en større andel kreatin enn den vanligvis gjør. Vi vet forøvrig svært lite om hvordan kreatin tas opp i cellene. Det har blitt observert at CreaT1 isoformen av kreatintransportproteinet er ansvarlig for muskelopptaket til oralt inntatt kreatin, men hva som regulerer uttrykket for denne er ikke enda godt dokumentert [41,42].

Vi bryter som regel ned 1-2% av vårt totale kreatinlager hver dag (tilsvarende 1-2g pr dag) til kreatinin som skilles ut i urinen [5,6,43], og fyller på gjennom vår egen kreatinsyntese, gjennom mat eller via kosttilskudd.

For å se på kreatin sin rolle i muskulaturen må vi først forstå litt om energiomsetningen, spesifikt den anaerobe (energiomsetning uten tilstrekkelig oksygen), som dominerer under trening med høy intensitet.

Musklene bruker energien lagret i molekylet ATP (adenosintrifosfat) for å trekke seg sammen. ATP består av adenin, ribose og tre fosfatgrupper. Gjennom hydrolyse vil energien i bindingen mellom to av fosfatmolekylene kunne frigjøres, og vi sitter igjen med ADP (adenosindifosfat) og et uorganisk fosfatmolekyl (Pi). Vi vil ikke i denne artikkelen gå inn på hva som skjer i muskelfilamentene som følge av dette, siden energiomsetning er et enormt og komplisert tema. Det viktigste er at det er denne spaltingen av ATP til ADP som frigjør energi og lar oss utføre et arbeid, og vi er derfor interessert i å ha mest mulig ATP tilgjengelig.

ATP-ADPPiFigur 1: Forenklet spalting av ATP til ADP+Pi av enzymet ATP-syntase

Det finnes to måter kroppen kan produsere ATP på ved oksygenmangel: gjennom glykolyse eller ATP-CrP systemet.

Vi vil ikke gå inn på glykolysen i denne artikkelen, men svært enkelt fortalt innebærer den å bryte ned glykogenlagrene for å danne ATP og pyruvat. Pyruvat vil så ved oksygenmangel omdannes til melkesyre.

ATP-CrP systemet er det som er av størst betydning for oss med tanke på kreatintilskudd. Som røpet av navnet handler det om ATP og kreatinfosfat, som vi husker mesteparten av kreatinet vårt er lagret som. Når ATP spaltes til ADP+Pi frigjøres store mengder av energien, siden mesteparten ligger lagret i bindingen mellom det andre og tredje fosfatmolekylet. Siden musklene er avhengige av energi fra hydrolyse, og ATP lagrer mye mer energi enn ADP, er det ytterst viktig at kroppen klarer å fylle opp lagrene igjen så fort som mulig. Det er her kreatinfosfat kommer inn i bildet. Ved å donere sitt fosfatmolekyl til ADP vil vi sitte igjen med fritt kreatin og et nytt høyenergisk ATP molekyl.

ADP-ATPFigur 2: Forenklet reaksjon mellom CrP og ADP for å danne ATP + Cr

Som vi nå forstår er kreatinfosfat et energilager, ved at det kan fosforylere ADP til ATP og sådan gjøre oss klare for en ny muskelsammentrekning. Hvor lenge vi klarer å utføre et arbeid under anaerobiske forhold belager seg i stor grad på hvor store kreatinfosfatlagre vi har i muskulaturen. Etter å ha brukt opp ATP lagrene våre i løpet av de første sekundene av hardt arbeid vil CrP kunne fylle på i en liten stund til. Det er snakk om å kunne utvikle stor kraft i for eksempel 10 sekunder istedenfor 5, før glykolysen overtar hoveddelen av arbeidet og vi begynner å danne store mengder melkesyre. Dette betyr at vi med gode kreatinlagre kanskje klarer å gjennomføre 8 repetisjoner istedenfor 4 med en gitt vekt før vi blir utmattet. Om vi så ser tilbake på at en gjennomsnittsperson lagrer 120 gram kreatin, men er i stand til å lagre 160 gram under gitte forhold, er det en naturlig antagelse at om vi klarte å fylle disse lagrene ville vi prestert bedre på trening. Hva om denne ekstra energien for eksempel ville latt oss utføre 9 repetisjoner istedenfor 8?

Hvordan bruke kreatin og hva man kan forvente

Det finnes flere måter å bruke kreatin på og mange forskjellige anbefalinger. For at vi skal få en effekt av kreatintilskudd må vi oppnå forhøyede verdier av kreatin i muskulaturen og vedlikeholde dette over tid. Flere studier har sett på hvordan vi kan oppnå fulle lagre, og det viser seg at det aller meste funker. Likevel ser det ut til at om man benytter seg av en «loading fase», der man fire-fem dobler dosen de første 3-7 dagene, vil vi fylle opp lagrene raskere og dermed få full effekt av tilskuddet på et tidligere tidspunkt.

Den vanligste protokollen i litteraturen går ut på å loade, for så å vedlikeholde med en lavere dose. Dette vil si å innta ~0.3gram/kg/dag av kreatin monohydrat i 5-7 dager (vanligvis ~5 gram, 4 ganger om dagen), etterfulgt av 3-5 gram/dag i vedlikeholdsperioden [7,8]. Har man enda dårligere tid, kan det tyde på at man ved å innta kreatinet sammen med protein og/eller karbohydrat kan redusere den nødvendige loadingfasen til kun 2-3 dager [9,10], noe som kan tyde på at opptaket er insulinmediert [40]. Kreatintilskudd virker også uten loadingfasen, for eksempel ved å innta 3g/dag i 28 dager [2] eller 6g/dag i 12 uker [11,12], det vil bare ta lengre tid å oppnå fulle lagre. Videre kan det se ut som at en lav dose kreatin (2g/dag) er tilstrekkelig for å opprettholde lagrene når de først er fulle [2].

Hva kan vi så forvente når vi har klart å oppnå disse suprafysiologiske kreatinnivåene? 70% av de mange hundre studiene som er gjort på kreatintilskudds effekt på prestasjon viser en signifikant økning i arbeidskapasitet, mens de resterende ikke viser en signifikant økning i prestasjon [13]. Det er ved korttidsstudier observert en økning i maksimal kraftutvikling på 5-15%, forbedring av sprintprestasjoner på 1-5% og repetitive sprint prestasjoner (f.eks. intervaller/fotball/styrketrening med fler sett) på 5-15%. Ved kronisk bruk ser man en generell forbedring av treningskvaliteten, som fører til 5-15% økning i styrke og prestasjon [13]. I tillegg ser det ut som at de aller fleste opplever en økning i kroppsmasse på 1-2kg i løpet av den første uken med loading [14].

I langvarige studier legger kreatingrupper typisk på seg 0,9-2,3kg mer fettfri masse enn placebogrupper over en treningsperiode på 4-12 uker [15-18,39]. Det mest interessante med dette er at det ser ut til at denne vektøkningen er på grunn av økt prestasjon på trening og ikke en ofte påstått vannretensjon. Det vil si bruk av enda tyngre vekter som følge av forbedret ATP syntese. Dette fører antageligvis til økt genuttrykk av MRF-4 og myogenin, og videre til en økning av myosin tung kjede (Myosin Heavy Chain), som utgjør storparten av myosinmolekylene i skjelettmuskulaturen [11,12].

Forskjellige typer kreatintilskudd

Til dags dato har det trolig dukket opp flere hundre typer kreatintilskudd på markedet. Ved å besøke en kjent nettbutikk fant jeg følgende kreatinartikler (eksl. de som het kreatin monohydrat):

 • Kre-Alkalyn® (kreatin monohydrat og en buffer)
 • Kreatin Pyruvate (kreatin monohydrat og pyruvatsyre)
 • Kreatin + D-Ribose
 • Xtreeme CEE (kreatin etyl ester)
 • Krea-Bolic (kreatin etyl ester, tri-kreatin malat og bufret kreatin)
 • Mutant CreaKong (kreatin monohydrat, kreatin magnesium chelat, tri-kreatin sitrat)
 • Creatine Magna Power (magnesium kreatin chelat)
 • Kreatin FORCE-FX (kreatin monohydrat og kullsyre)
 • Kreatin Mesh 200 (kreatin monohydrat, tri-kreatin malat, kreatin etyl ester)
 • Cm3 (kreatin monohydrat, tri-kreatin malat, kreatin etyl ester)
 • Creatine Pure (kreatin monohydrat)
 • Creatine Xplode (magnesium kreatin chelat, kreatin malat, kreatin ethyl ester, kreatin alfa ketoglutarat, kreatin pyruvat og kreatin citrat)
 • Krea Genic (kreatin monohydrat)

Det er en voldsom liste, og det er hovedsaklig snakk om at produsenten har forsøkt å feste kreatinmolyket til f.eks. en ester, et metall eller en syre, ofte med lovende ord som at det «stabiliserer PH-verdien», «tas opp bedre», «ikke fører til lagring av vann» eller rett og slett «øker styrke og muskelmasse ytterligere ift vanlig kreatin». La oss se på en populær type kreatin som spiller på myter som vil gjelde mange andre på listen, og ta for oss produsentens påstander.

«Kre-Alkalyn® er et stabilt kreatinmolekyl som muskelcellene effektivt kan benytte seg av. Ved bruk av Kre-Alkalyn dannes ikke kreatinin, et uheldig biprodukt som dannes ved inntak av vanlig kreatin, som binder vann i kroppen. Du får med andre ord den samme kreatin-effekten uten at kroppen binder opp ekstra vann.

Takket være en høy pH-stabilitet vil Kre-Alkalyn® passere magesekken og tarmsystemet, uten å bli degradert, før det går rett ut i blodbanen og gir full opplagring av kreatin selv ved små doser.

(…)Kre-Alkalyn® er et glimrende produkt som må prøves hvis du vil oppnå rask styrkeøkning og harde muskler! Det er ikke nødvendig med en lang oppladningsfase eller sykluser med Kre-Alkalyn®»

Først i rekken av påstandene til produsenten er at Kre-Alkalyn® er et stabilt kreatinmolekyl, noe som insinuerer at normalt kreatin monohydrat er ustabilt. I 1999 viste Howard og Harris [44] at kreatin er svært stabilt, selv ved lav pH. I løpet av tiden det tar for kreatin å gjennomføre reisen til musklene vil det maksimalt ha blitt brutt ned et par prosent. Da de lot kreatin ligge i en løsning med liknende pH som magesyre (<3 pH) i 100 dager var det fortsatt 60% kreatin igjen. Med andre ord er kreatin veldig stabilt uansett hvilken løsning det er blandet ut i, og vil ikke påvirkes av spytt eller magesyre på vei til muskulaturen.

KreatinPH

Figur 3: Nedbrytningsgrad av kreatin over tid i forskjellige pH løsninger, Howard & Harris [44]

Den neste påstanden er at Kre-Alkalyn® ikke brytes ned til kreatinin, og at dette igjen fører til at man ikke vil binde ekstra vann i kroppen. Det følges opp med at tilskuddet gir harde muskler, som peker tilbake på en vanlig myte om at kreatintilskudd gjør at man ser vannete ut og mister muskeldefinisjon. For det første brytes kreatin ned til kreatinin i skjelettmuskulatur [5,43]. Dette kan egentlig ikke diskuteres, da kreatinin er et nedbrytningsprodukt fra kreatinfosfat. Det jeg tror produsenten mener er at siden det påstås at kreatin er ustabilt (noe som ville betydd at det ville blitt brutt ned til kreatinin i f.eks. en vannløsning), vil den «stabile Kre-Alkalyn®» motstå denne nedbrytningen. Vi vet imidlertid bedre etter å ha sett på dataen til Howard og Harris.

For det andre tar samme påstand også for seg vannretensjon, da det skyldes på kreatinin for dette mytiske fenomenet. Anbefalinger om å droppe kreatin før fitnesskonkurranser er normalt, og det er svært vanlig å høre at folk har blitt pløsete av kreatin, noe produsenten spiller på. Likevel har det seg ikke slik. Som nevnt innledningsvis lagres rundt 95% av kreatin i skjelettmuskulaturen. Kreatin er i muskelcellene et osmotisk aktivt stoff. Da cellemembranen ikke er permeabel for stoffet (det trenger muligens hjelp av transportproteinet CreaT1 [41,42] eller Na+/K+-pumpen [45-48] for å krysse over) vil det ikke kunne utjevne en eventuell konsentrasjonsforskjell gjennom å selv diffundere. Dette betyr at når vi lagrer en større mengde kreatin inne i cellen vil forskjellen i vannkonsentrasjon ekstra- og intracellulært måtte utjevnes ved at ekstracellulært vann diffunderer inn i cellen. Med andre ord vil vannretensjonen som diskuteres rundt kreatin faktisk være en volumisering av muskelcellene. Kreatin fører derfor til økt muskeltverrsnitt idet man oppnår suprafysiologiske lagre, allerede før man ser resultater av treningen. Dette vil si at hvis noe, vil kreatin faktisk øke muskeldefinisjonen ved å øke størrelsen på musklene, og kan ikke gjøre deg udefinert, da kreatin hverken ligger- eller trekker vann subkutant.

De siste påstandene gjelder hvor lang oppladningsfase en trenger, hvor stor dose som er nødvendig og hvorvidt vi trenger å gå av og på kreatin. Dosen nødvendig har vi allerede sett at er svært liten, trolig så lav som 2g [2]. Siden kreatin monohydrat er veldigt stabilt, og inneholder 88% kreatin (resterende 12% er vann), vil dette være bedre enn Kre-Alkalyn®, da renheten blir høyere uten bufferen. Likeså vil oppladningsfasen ei heller påvirkes positivt av denne bufferen. Til slutt nevnes det at vi ikke trenger å gå av og på, som insinuerer at det er nødvendig ved bruk av kreatin monohydrat. Dataen tilgjengelig på kronisk inntak av kreatin monohydrat indikerer at man kan føle seg trygg [19,20,21,22,49]. For eksempel ble det gitt placebo eller kreatindoser på 5-10g/dag etter en 5 dagers oppladningsfase med 15.75g/dag til 98 amerikanske fotballspillere på collegenivå over en periode på 21 måneder med trening, uten å finne signifikant forskjell mellom gruppene i helseparametere [4]. Andre studier har sett på effekten ved langvarig bruk av kreatin i opp til 5 års perioder [19,20,21,22], og en klinisk pasientpopulasjon som har tatt 1,5-3g kreatin/dag siden 1981 har heller ikke rapportert noen bivirkninger [23,24], men blir fortsatt observert. Vi kan altså anta at langvarig bruk av kreatin er uproblematisk, og etter å ha sett hvordan kreatin fungerer i kroppen er det å anbefale for økt muskelvekst, styrke og prestasjon.

Det er viktig å forstå at den store mengden god forskning som er gjort på kreatin er i sin helhet gjort på kreatin monohydrat. Dette vil ikke si at andre «kreatintyper» ikke fungerer, for de er også alle sammen kreatin monohydrat, bare tilsatt eller (forsøkt) reagert med noe. Som regel betyr dette at man ender opp med å betale mer for et produkt som har en redusert renhet, f.eks. at du i en 5 grams skje med pulver kun får i deg 3 gram kreatin, siden det er tilsatt epleekstrakt, magnesium og sprudlestoff. Forskningen gjort på tilskudd som kreatinfosfat, kreatin + HMB, kreatin + natron, kreatin-magnesium chelat, kreatin + glyserol, kreatin + glutamin, kreatin + beta-alanin, kreatin etyl ester, kreatin + kanelekstrakt, kreatin + sprudlestoff eller «serum formler» viser at det så langt ikke er noen grunn til å tro at disse er bedre enn vanlig kreatin monohydrat [25-31]. Unntaket hittil er beta-alanin som muligens kan ha et positivt samspill med kreatin [32,33].

Minst like interessant er det at det faktisk finnes lovende forskning på et sammensatt kreatininntak som ser ut til å fungere, for eksempel tilsatt karbohydrater og/eller protein, uten at dette er utbredt på markedet. Som tidligere nevnt kan det se ut til at kreatinopptak er insulinmediert, noe som har ført til en interesse for å kombinere kreatin med stoffer som enten øker insulinnivåene eller bedrer insulinsensitiviteten. Ved å innta enten karbohydrater og kreatin, kreatin, karbohydrater og protein, kreatin og protein eller kreatin, protein og frie aminosyrer har man observert en forbedring i opptak og/eller effekt [9,10,34,35]. Det skal sies at selv om det ser ut til at man kan øke kreatinretensjonen ved disse tilskuddene er det ikke enda en enighet rundt hvorvidt det faktisk forbedrer styrke, utholdenhet eller prestasjon [36-38]. Likevel tenderer forskningen mot at et kreatintilskudd tilsatt sukker og/eller protein kan være verdt pengene (evt bare spise mat ved siden av), spesielt i en oppladningsfase.

Konklusjon

Kreatintilskudd øker kreatinretensjonen i skjelettmuskulatur, og bidrar via ATP-CrP systemet til å opprettholde aktivitet med høy intensitet. Dersom du ønsker å forbedre maksimal kraftutvikling, generell styrke, utholdenhet, eller driver med en sport/hobby der en eller flere av disse variablene spiller inn, kan kreatin sterkt anbefales. Kreatin monohydrat er trolig det best dokumenterte tilskuddet, fremstår helt fri for bivirkninger (utover en økning i fettfri masse: pass på, vektklasseutøvere!) og er samtidig svært effektivt. Ikke bruk penger på å kjøpe dyre kapsler eller pulver tilsatt noe som påstås å bedre effekten eller redusere bivirkninger. Vil du forsøke å optimalisere opptaket kan du ta dagsdosen av kreatin med karbohydrater og/eller protein, men det er trolig ikke nødvendig.

Skrevet av Øystein Andersen

Kilder:

1: Balsom PD, Soderlund K, Ekblom B:  Creatine in humans with special reference to creatine supplementation. Sports Med 1994, 18:268-80.
2: Hultman E, Soderlund K, Timmons JA, Cederblad G, Greenhaff PL:  Muscle creatine loading in men. J Appl Physiol 1996, 81:232-237.
3: Hultman E, Bergstrom J, Spreit L, Soderlund K:  Energy metabolism and fatigue. In Biochemistry of Exercise VII. Edited by Taylor A, Gollnick PD, Green H. Human Kinetics: Champaign, IL; 1990:73-92.
4: Greenhaff P:  The nutritional biochemistry of creatine. J Nutrit Biochem 1997, 11:610-618.
5: Brunzel NA:  Renal function: Nonprotein nitrogen compounds, function tests, and renal disease. In Clinical Chemistry. Edited by Scardiglia J, Brown M, McCullough K, Davis K. McGraw-Hill: New York, NY; 2003:373-399.
6: Burke DG, Smith-Palmer T, Holt LE, Head B, Chilibeck PD:  The effect of 7 days of creatine supplementation on 24-hour urinary creatine excretion. J Strength Cond Res 2001, 15:59-62.
7: Williams MH, Kreider R, Branch JD: Creatine: The power supplement.  Champaign, IL: Human Kinetics Publishers; 1999:252
8: Kreider RB, Leutholtz BC, Greenwood M:  Creatine. In Nutritional Ergogenic Aids. Edited by Wolinsky I, Driskel J. CRC Press LLC: Boca Raton, FL; 2004:81-104.
9: Steenge GR, Simpson EJ, Greenhaff PL:  Protein- and carbohydrate-induced augmentation of whole body creatine retention in humans. J Appl Physiol 2000, 89:1165-71.
10: Green AL, Hultman E, Macdonald IA, Sewell DA, Greenhaff PL:  Carbohydrate ingestion augments skeletal muscle creatine accumulation during creatine supplementation in humans. Am J Physiol 1996, 271:E821-6.
11: Willoughby DS, Rosene J:  Effects of oral creatine and resistance training on myosin heavy chain expression. Med Sci Sports Exerc 2001, 33:1674-81.
12: Willoughby DS, Rosene JM:  Effects of oral creatine and resistance training on myogenic regulatory factor expression. Med Sci Sports Exerc 2003, 35:923-929.
13: Kreider RB:  Effects of creatine supplementation on performance and training adaptations. Mol Cell Biochem 2003, 244:89-94.
14: Kreider RB:  Creatine in Sports. In Essentials of Sport Nutrition & Supplements. Edited by Antonio J, Kalman D, Stout J, et al. Humana Press Inc., Totowa, NJ; 2007:in press.
15: Stone MH, Sanborn K, Smith LL, O’Bryant HS, Hoke T, Utter AC, Johnson RL, Boros R, Hruby J, Pierce KC, Stone ME, Garner B:  Effects of in-season (5 weeks) creatine and pyruvate supplementation on anaerobic performance and body composition in American football players. Int J Sport Nutr 1999, 9:146-65.
16: Noonan D, Berg K, Latin RW, Wagner JC, Reimers K:  Effects of varying dosages of oral creatine relative to fat free body mass on strength and body composition. J Strength Cond Res 1998, 12:104-108.
17: Kirksey KB, Stone MH, Warren BJ, Johnson RL, Stone M, Haff GG, Williams FE, Proulx C:  The effects of 6 weeks of creatine monohydrate supplementation on performance measures and body composition in collegiate track and field athletes. J Strength Cond Res 1999, 13:148-156.
18: Jones AM, Atter T, Georg KP:  Oral creatine supplementation improves multiple sprint performance in elite ice-hockey players. J Sports Med Phys Fitness 1999, 39:189-96.
19: Kreider RB, Melton C, Rasmussen CJ, Greenwood M, Lancaster S, Cantler EC, Milnor P, Almada AL:  Long-term creatine supplementation does not significantly affect clinical markers of health in athletes. Mol Cell Biochem 2003, 244:95-104.
20: Poortmans JR, Francaux M:  Long-term oral creatine supplementation does not impair renal function in healthy athletes. Med Sci Sports Exerc 1999, 31:1108-1110.
21:  Schilling BK, Stone MH, Utter A, Kearney JT, Johnson M, Coglianese R, Smith L, O’Bryant HS, Fry AC, Starks M, Keith R, Stone ME:  Creatine supplementation and health variables: a retrospective study. Med Sci Sports Exerc 2001, 33:183-188.
22: Robinson TM, Sewell DA, Casey A, Steenge G, Greenhaff PL:  Dietary creatine supplementation does not affect some haematological indices, or indices of muscle damage and hepatic and renal function. Br J Sports Med 2000, 34:284-8.
23: Sipila I, Rapola J, Simell O, Vannas A:  Supplementary creatine as a treatment for gyrate atrophy of the choroid and retina. New Engl J Med 1981, 304:867-870.
24: Vannas-Sulonen K, Sipila I, Vannas A, Simell O, Rapola J:  Gyrate atrophy of the choroid and retina. A five-year follow-up of creatine supplementation. Ophthalmology 1985, 92:1719-27.
25: Greenwood M, Kreider R, Earnest C, Rassmussen C, Almada A:  Differences in creatine retention among three nutritional formulations of oral creatine supplements. J Exerc Physiol Online 2003, 6:37-43.
26: Falk DJ, Heelan KA, Thyfault JP, Koch AJ:  Effects of effervescent creatine, ribose, and glutamine supplementation on muscular strength, muscular endurance, and body composition. J Strength Cond Res 2003, 17:810-816.
27: Kreider RB, Willoughby D, Greenwood M, Parise G, Payne E, Tarnopolsky M:  Effects of serum creatine supplementation on muscle creatine and phosphagen levels. J Exerc Physio Online 2003, 6:24-33.
28: Selsby JT, DiSilvestro RA, Devor ST:  Mg2+-creatine chelate and a low-dose creatine supplementation regimen improve exercise performance. J Strength Cond Res 2004, 18:311-315.
29: Peeters BM, Lantz CD, Mayhew JL:  Effect of oral creatine monohydrate and creatine phosphate supplementation on maximal strength indices, body composition, and blood pressure. J Strength Cond Res 1999, 13:3-9.
30: Lehmkuhl M, Malone M, Justice B, Trone G, Pistilli E, Vinci D, Haff EE, Kilgore JL, Haff GG:  The effects of 8 weeks of creatine monohydrate and glutamine supplementation on body composition and performance measures. J Strength Cond Res 2003, 17:425-438.
31: Mero AA, Keskinen KL, Malvela MT, Sallinen JM:  Combined creatine and sodium bicarbonate supplementation enhances interval swimming. J Strength Cond Res 2004, 18:306-310.
32: Stout JR, Cramer JT, Mielke M, O’Kroy J, Torok DJ, Zoeller RF:  Effects of twenty-eight days of beta-alanine and creatine monohydrate supplementation on the physical working capacity at neuromuscular fatigue threshold. J Strength Cond Res 2006, 20:938-931.
33: Hoffman J, Ramatess N, Kang J, Mangine G, Faigenbaum A, Stout J:  Effect of creatine and beta-alanine supplementation on performance and endocrine responses in strength/power athletes. Int J Sport Nutr Exerc Metab 2006, 16:430-446.
34: Beck TW, Housh TJ, Johnson GO, Coburn DW, Malek MH, Cramer JT:  Effects of a drink containing creatine, amino acids, and protein, combined with ten weeks of resistance training on body composition, strength, and anaerobic performance. J Strength Cond Res 2007, 21:100-104.
35: Cribb PJ, Williams AD, Stathis CG, Carey MF, Hayes A:  Effects of Whey Isolate, Creatine, and Resistance Training on Muscle Hypertrophy. Med Sci Sports Exer 2007, 39:298-307.
36: Chromiak JA, Smedley B, Carpenter W, Brown R, Koh YS, Lamberth JG, Joe LA, Abadie BR, Altorfer G:  Effect of a 10-week strength training program and recovery drink on body composition, muscular strength and endurance, and anaerobic power and capacity. Nutrition 2004, 20:420-427.
37: Carter JM, Bemben DA, Knehans AW, Bemben MG, Witten MS:  Does nutritional supplementation influence adaptability of muscle to resistance training in men aged 48 to 72 years? J Geriatric Phys Therapy 2005, 28(2):40-47.
38: Theodorou AS, Havenetidis K, Zanker CL, O’Hara JP, King RF, Hood C, Paradisis G, Cooke CB:  Effects of acute creatine loading with or without CHO on repeated bouts of maximal swimming in high-performance swimmers. J Strength Cond Res 2005, 19:265-269.
39: Kreider RB:  Effects of creatine supplementation on performance and training adaptations. Mol Cell Biochem 2003, 244(1-2):89-94.
40: Stimulatory effect of insulin on creatine accumulation in human skeletal muscle
G. R. Steenge , J. Lambourne , A. Casey , I. A. Macdonald , P. L. Greenhaff
American Journal of Physiology – Endocrinology and Metabolism Published 1 December 1998 Vol. 275 no. E974-E979
41: The Regulation and Expression of the Creatine Transporter: A Brief Review of Creatine Supplementation in Humans and Animals Ryan D Schoch, Darryn Willoughby and Mike Greenwood Journal of the International Society of Sports Nutrition 2006, 3:60-66  doi:10.1186/1550-2783-3-1-60
42: Extracellular creatine regulates creatine transport in rat and human muscle cells.
Loike JD1, Zalutsky DL, Kaback E, Miranda AF, Silverstein SC. Proc Natl Acad Sci U S A. 1988 Feb;85(3):807-11.
43: Creatine and Creatinine Metabolism Markus Wyss Rima Kaddurah-Daouk
44: Howard and Harris, 1999, US5968544 A
45: The effect of insulin on the transport of sodium and potassium in rat soleus muscle Physiological Reviews Clausen T., Kohn P. G. (1977). J. Physiol. (Lond.) 265:19–42. Published 1 July 2000 Vol. 80no. 1107-1213
46: Hundal S. H., Marette A., Mitsumoto Y., Ramlal T., Blostein R., Klip A. (1992) Insulin induces translocation of the α2 and β1 subunits of the Na+/K+-ATPase from intracellular compartments to the plasma membrane in mammalian skeletal muscle. J. Biol. Chem. 267:5040–5043.
47: Marette A., Krischer J., Lavoie L., Ackerley C., Carpentier J.-L., Klip A. (1993) Insulin increases the Na+-K+-ATPase α2-subunit in the surface of rat skeletal muscle: morphological evidence. Am. J. Physiol. 265(Cell Physiol. 34):C1716–C1722.
48: Odoom J. E., Kemp G. J., Radda G. K. (1996) The regulation of total creatine content in a myoblast cell line. Mol. Cell. Biochem. 158:179–188.
49: Studies on the safety of creatine supplementation. Kim HJ, Kim CK, Carpentier A, Poortmans JR. Amino Acids. 2011 May;40(5):1409-18. doi: 10.1007/s00726-011-0878-2. Epub 2011 Mar 12.