BCAA

Denne artikkelen vil ta for seg kosttilskuddet BCAA. Hva det er, hvordan det brytes ned i kroppen, hvilke effekter det har og noen anbefalinger rundt hvordan man bør ta det. BCAA står for Branched Chain Amino-Acids, eller grenkjedede aminosyrer. Det er de tre aminosyrene leucine, isoleucin og valin som utgjør denne gruppen. Man bruker navnet grenkjedede aminosyrer fordi molekylstrukturen er grenet. Leucin har en rolle i muskelens proteinsyntese, mens isoleucin har glykolytiske egenskaper. Rollen til valin i vårt henseende er det lite informasjon tilgjengelig om, utover hva som skjer når man gir tilskudd av valin sammen med de to andre grenkjedede aminosyrene. Det ser ut som om den har noen av funksjonene til både isoleucin og leucin, bare vesentlig svakere enn begge. Bioaktiviteten til valin alene er det lite forskning som har sett på, og følgelig kan man ikke si noe konkret om dens isolerte effekt.

Tilskudd av BCAA har som hensikt å øke muskelvekst og bevare muskler, samt for å forsinke utmattelsessymptomer ved trening. Det ser også ut som om det har en positiv effekt på fettbalanse, da antagelig som en funksjon av dets andre effekter.

amino-molecular-structure

Figur 1: Valin, Leucin og Isoleucins molekylære oppbygning.

BCAAs metabolisme

For at BCAA skal kunne benyttes i cellene som energi, vil de først endres til branched chain alpha-keto acids via branched chain amino transferase (BCAT). Deretter kan denne nye forbindelsen oksideres via enzymet branched chain alpha-keto acid dehydrogenase (BCKDH). BCAA vil brytes ned i cellenes mitokondrier, men fordi de ovennevnte enzymene i større grad finnes i muskelceller enn i leveren, vil de, i motsetning til andre essensielle aminosyrer, for det meste brytes ned i muskler [1, 2].

Mengden BCAA som brytes ned avgjøres av enzymet BCKDHs aktivitet. Det reguleres positivt av BCKDH-phosphatase, og negativt av BCKDH-kinase [3, 4]. Det vil effektivt si at en økt konsentrasjon av BCKDH-kinase fører til bevaring av BCAA i vev, da BCKDH-komplekset vil være inhibert. Man observerer økte mengder BCKDH-kinase i hvilende muskelvev, men ikke i lever, som tilsier at nedbrytning av BCAA er aktivitetsbetinget [5].

Nøkkelpunkt: BCAA brytes i liten grad ned i lever, og i stor grad ned i muskelvev. Mengden BCAA som brytes ned i muskelvev er aktivitetsavhengig, noe som indikerer et større behov ved trening.

BCAAs rolle i glykolyse, proteinsyntese og muskelregulering

Netto muskelmasse vil være en funksjon av mengde muskelproteinsyntese minus muskelproteinnedbrytning. Netto muskelmasse = total muskelproteinsyntese – muskelnedbrytning.

BCAA setter i gang muskulær proteinsyntese via mTOR, bidrar til å øke total kapasitet for proteinsyntese via endring i RNA og senker grad av nedbrytning ved å nedregulere aktivitet til muskelnedbrytende proteiner.

Leucin har en effekt på muskelproteinsyntese ved å selektivt aktivere mTOR. mTOR er et protein (Target of Rapamycin) som stimulerer proteinsyntese. Leucin har ikke anabol effekt uten aktivitet i dette proteinet [6]. mTOR aktiverer p70S6K som igjen oppregulerer ribosomprotein S6 (rpS6) og proteinsyntese via signalisering i RNA [7]. Dette betyr at leucin «slår på» proteinsyntese i cellen via aktivering i mTOR. mTOR aktiverer også eIF (eukaryotic binding factor), og demper igjen aktivitet til dets bindingsprotein 4E-BP1 (iEF 4E-BP1) [36, 37, 38]. Det vil si at leucin også øker kapasiteten for proteinsyntese ved å nedregulere en begrensende faktor for proteintranslasjon i mRNA.

Det må sies at mTOR kan aktiveres på andre måter. mTOR aktiveres uavhengig av leucin via trening [39, 40, 41, 42], via insulin [43] og kalorioverskudd [44]. Det er påvist aktivering ved tilskudd av BCAA i forbindelse med et treningsregime [7], og også uavhengig av trening [45]. I tillegg har isolert tilskudd av leucin vist effekt [46, 47]. Endring i 4E-BP1 og p70S6K er også påvist [48, 49].

mTOR kan også aktiveres direkte via Akt (Protein Kinase B, PKB) [8], men leucin aktiverer ikke AKT/PKB signalisering [7, 9]. Leucin kan dog indirekte aktivere Akt via insulin, da insulin setter i gang fosforylering av mTOR via insulinets reseptor [10,11,22]. Tilskudd av norleucin viser derimot at insulinaktivitet ikke er nødvendig for at leucin skal føre til aktivering i mTOR [12, 13, 14]. Det at leucin ikke er involvert i AKT-aksen, og heller ikke behøver insulin for å sette i gang proteinsyntesen viser at den selektivt aktiverer mTOR.

leucine-stimulates-mtor-01

Figur 2: Viser leucin, IGF-1 og insulins rolle i aktivering av mTOR-aksen.

Leucin kan både fremme og hindre glukoseopptak. Ved fravær av insulin kan leucin i en svakere grad fremme glukoseopptak via PI3K/aPKC [23] uavhengig av mTOR [24]. Ved inhibering av PI3K kan leucin vedvare en insulinmediert aktivering av Akt/PKB [22]. Altså kan leucin til en viss grad erstatte insulins rolle både for glukoseopptak og aktivering av Akt.

På den andre siden kan også leucin hindre cellulært glukoseopptak [25, 26, 27]. Antagelig skjer det enten via aktivering av mTOR (mTOR demper signalisering via AMPK [28], og AMPK-signalisering øker glukoseopptak [29, 30]), eller fordi leucin kan dempe oksidasjon av glukose i muskelceller [25]. Dempet oksidasjon av glukose vil føre til høyere konsentrasjon av glukose, som vil føre til redusert behov for nyopptak. Dette kan igjen være mediert av mTOR, da aktivering har en negativ feedback mekanisme til IRS-1 [31, 32].

Isoleucin på sin side øker muskulært glukoseopptak via PI3K/PKC uavhengig av mTOR/AMPK [33, 34, 35]. Isoleucin er ikke assosiert med glukoneogense [53], antagelig fordi glukoneogenese fra aminosyrer er avhengig av mTOR-aktivering [51, 52], og det er leucin som gjør dette [28, 24]. Både valin og isoleucin kan omdannes til glukose via glukoneogenese. En viktig distinksjon å bemerke seg her er mekanismen dette skjer via.

mTOR må aktiveres for å sette i gang glukoneogenese, og dette kan skje som følge av leucin. Derimot kan ikke leucin i seg selv konverteres til glukose via denne prosessen, men det kan isoleucin og valin, som har til felles at de ikke aktiverer mTOR.

Nøkkelpunkt: Leucin har en muskeloppbyggende effekt ved å selektivt aktivere mTOR, et protein som setter i gang proteinsyntesen. Selektiv aktivering betyr at leucin gjør det alene, uavhengig av Akt/PKB eller insulin. Man ser også at leucin indirekte kan aktivere mTOR: både via dets evne til å vedvare insulinmediert aktivitet i Akt, og ved at leucin påvirker insulin og aktiverer mTOR via insulins reseptor. Det ser også ut som om leucin har en påvirkning på kapasitet for total proteinsyntese ved å dempe en begrensning i mRNA.

Leucin kan også påvirke cellulært glukoseopptak både positivt og negativt, via dets påvirkning på mTOR. Isoleucin virker via andre mekanismer enn leucin, og øker cellulært glukoseopptak. Leucin kan ikke påvirke glukoseverdier via konvertering til glukose via glukoneogenese, men isoleucin og valin kan. Glukoneogenese i seg selv er en funksjon av mTOR.

BCAA påvirker også grad av muskelnedbrytning. MAFbx og MuRF-1 er proteiner assosiert med muskulær nedbrytning og atrofi [15, 16], og oppreguleres av signalisering via FOXO [17]. FOXO nedreguleres av AKT og PI3K [18]. Det vil si at aktiviteten til proteiner som øker muskelnedbrytning reduseres, som følge av økning i AKT og PI3K. Tilskudd av BCAA ved trening viser seg å redusere mRNA for MAFbx og dempe økningen i MuRF-1, også uavhengig økning av mTOR [19]. Altså ser det ut til at BCAA, uavhengig av mTOR, påvirker fosforylering av p70S6k via Akt, som er en negativ regulator for mRNA for MAFbx, og antagelig også for MuRF-1.

Nøkkelpunkt: Tilskudd av BCAA reduserer grad av muskelnedbrytning ved å redusere mRNA til proteinet MAFbx og hemme økningen i MuRF-1 etter trening.

Det eksisterer ikke veldig mange studier som viser praktisk verdi av BCAA-tilskudd for vårt henseende som et treningstilskudd. Flere av studiene finansieres av firmaer med økonomisk interesse i å få positive resultat, noe som kan føre til bias. Det viktige i slike tilfeller er å være nøye med å undersøke metoden til studiet som er utført.

Det vi egentlig ser etter er påvirkning på netto muskelmasse, og alternativt påvirkning på fettansamling. Over forklarte jeg hvordan det på papiret påvirker muskelproteinsyntese og muskelnedbrytning. Firmaet Layne Norton sponses av, Scivation, utførte en studie på deres BCAA-tilskudd (Xtend) [20]. Det skal sies at verdien til resultatene svekkes litt da de har lagt til glutamin og citrullin malat i miksen. Hvorav glutamin ikke kan dokumenteres å ha noen effekt i denne sammenhengen, men citrullin kan. Uansett, resultatet av en 8-ukers studie hvor den ene gruppen fikk tilskudd av 14g BCAA, og de andre henholdsvis 28g whey og 28g karbohydrat, i forbindelse med trening, ga disse resultatene:

Scivation studie

Figur 3: Scivations studie på effekt av BCAA satt opp mot proteinpulver og karbohydrat

Et studie på tilskudd av ren leucin i forbindelse med et treningsprogram i 12 uker viste også tydelig signifikant økning i styrke over placebo: 40,8% mot 31% hos placebo [21].

Et annet studie sammenlignet tilskudd av BCAA mot tilskudd av ren leucin, og begge opp mot placebo. Det fant at tilskudd av BCAA samlet økte binding til 4E-BP1 mer enn leucin alene, og begge mer enn placebo [50].

Nøkkelpunkt, praktiske studier: Som ved studiet over av Scivation ser man at de har tilsatt andre tilskudd i tillegg, og det reduserer resultatenes verdi noe. Tross dette, er studiene lovende. Når man ser dokumentasjon på hvordan BCAA skal fungere på papiret, får vi mindre grunn til å tvile på studienes funn. Selv om finansiering kommer fra en kommersiell interessent, trenger det ikke bety at forskerne ikke har integritet.

BCAA og utmattelse

BCAA kan påvirke opplevd utmattelse via tre mekanismer. Som forklart over kan det påvirke glukoseopptak via mTOR og PI3K/PKC. De kan også omdannes til glukose via glukoneogenese, og via dette forsinke tømming av glykogen. Utover dette observerer man at BCAA har en påvirkning på ammoniakkonsentrasjon i muskulatur, og at det via sine egenskaper som nevrotransmittere kan påvirke sentralutmattelse gjennom påvirkning på serotoninutskillelse.

Økning i ammoniakkonsentrasjon som følge av muskelnedbrytning ved trening ser ut til å øke opplevd utmattelse [54, 55]. Tilskudd av BCAA før aktivitet ser ut til å senke laktatsekresjon, samt positivt påvirke serum ammoniakk verdier [56, 57].

Mekanismene bak sentralutmattelse er ikke fullstendig kartlagt. Utskillelse av serotonin og andre dopaminenerge hormoner er antatt å ha en sentral rolle, og 5-HT, eller serotonin, skilles ut som en følge av økt opptak av tryptofan til hjernen [58]. Tryptofan konkurrerer med BCAA for opptak gjennom blod-hjerne barrieren [61, 62, 63]. Det gjør at trening, ettersom BCAA-metabolisme er aktivitetsmediert [5], og man vil få en senkning i serum BCAA ved trening, indirekte øker opptaket til tryptofan [58, 59, 60]. Det er denne relative konsentrasjonsforandringen av tryptofan og BCAA som avgjør hvor mye tryptofan som vil transporteres inn via blod-hjerne barrieren [64], og derav påvirke mengde serotonin som utskilles. Det ser ut til at denne økningen i tryptofantransport er den kausale faktoren når man snakker om trenings påvirkning på sentralutmattelse, og gjenoppfylling av oksidert BCAA kan ha en effekt på å senke opplevd utmattelse.

Hvorvidt tilskudd av BCAA har praktisk anvendelse for å redusere utmattelse er et annet spørsmål. Studier er sprikende, der ett studie påviste opplevd reduksjon i utmattelse og bedret mental funksjon [65], mens et annet viste ingen endring [66]. Et studie på eldre mennesker, som satt opp BCAA + glukose mot ren glukose ved langvarig aktivitet, viste økt bevaring i evne til kraftutvikling ved tilskudd av BCAA [67]. Videre ser det ut til, at det i trente individer, kan være en reduksjon i opplevd utmattelse, men man kan ikke påstå at det har en effekt på økt fysisk yteevne [68, 69, 70, 71, 72].

Nøkkelpunkt, utmattelse: BCAA påvirker utmattelse i flere ledd. Første er via påvirkning og forsinkelse av tømming av glykogenlagre gjennom glukosemetabolisme. Andre er ved å påvirke ammoniakkonsentrasjon i muskulatur. Tredje er ved sin rolle i å forhindre sentralutmattelse gjennom å senke serotoninutskillelse. I praksis ser man at det har en effekt på opplevd utmattelse, men at det ikke nødvendigvis øker faktisk yteevne.

Konklusjon og anbefalinger

Man kan stille spørsmål ved behovet for BCAA-tilskudd, dersom man får i seg tilstrekkelig BCAA via kost, gjennom protein. Likevel, ettersom BCAA er frie aminosyrer (ikke bundet i peptidbindinger som i f.eks. whey), som i tillegg ikke brytes ned i større grad utenfor muskulatur, vil et rent tilskudd kanskje ha en raskere påvirkning på blodverdier av BCAA enn et proteintilskudd.

Det interessante når det gjelder proteinsyntese og muskelbygging, er hvordan BCAA positivt kan påvirke mengden protein som dannes og nedbrytes. BCAA har en rolle i proteinsyntesen via leucins påvirkning på mTOR. Det kan også påvirke total kapasitet for proteintranslasjon og senke mengden protein som nedbrytes. Derfor ser det ut til at BCAA påvirker begge sider av ligningen i vår favør, og litteraturen bekrefter dette.

Vedrørende utmattelse og ytelsesforbedring, har det også en effekt ved å redusere opplevd utmattelse og reduksjon i kognitiv yteevne. Når det gjelder fysisk yteevne i trente utøvere har man ikke like klare resultater.

Uansett er tilskudd av BCAA mest sannsynlig effektivt, spesielt om ønsket er muskelbygging eller muskelretensjon på en diett.

Hva man skal se etter når man kjøper BCAA kommer an på hvordan man verdsetter forskjellige egenskaper. Som regel er konsentrasjonsforholdet 2:1:1 eller høyere i favør av leucin. Ofte er det 4:1:1, og i visse tilfeller så høyt som 8:1:1. Jeg har ikke sett noen tydelige studier som viser økt effekt ved høyere leucinkonsentrasjon, men med tanke på at leucin er den aminosyren som har størst påvirkning på proteinsyntese og retensjon (via dets aktivering av mTOR), vil jeg i alle fall ikke anse det som negativt at konsentrasjonen er høyere. Det som er interessant er hvor mye BCAA du får per krone, og for å finne ut det må du se på hvor mye BCAA det er per 100g. Smak teller naturligvis også, og ikke-smakstilsatt BCAA vil jeg ikke anbefale noen.

Gode alternativer ligger som regel rundt 80% konsentrasjon. Visse produsenter, som scivation, nanox og proteinfabrikken tilsetter andre stoffer, som glutamin, i miksen. Jeg anser da de som dårlige alternativ, fordi man ofte ender opp med å betale for et virkestoff man ikke ønsker, og når det gjelder glutamin vil det i alle fall være tilfellet. Nuclear Pharma, Smart Supps, Scitec, FX sports og ultimate nutrition ligger på ca 80g BCAA per 100g pulver, og er ikke tilsatt noe annet. Hvilken jeg bruker avhenger som regel derfor av hva jeg betaler for det, og om jeg liker smaken. De som står i hyllen min nå er Nuclear Pharma, FX sport og Smart Supps.

BCAA

Figur 4: Nuclear Pharmas BCAA er et av mange gode alternativ da det har en høy konsentrasjon BCAA per mengde pulver, og smaken er bra.

Mest effekt av tilskuddet vil man få i forbindelse med trening. De fleste studier går på tilskudd før og/eller under trening, og det er det min anbefaling vil være. De ønskede effektene får man uansett når man tar tilskuddet, men noen av effektene er mest hensiktsmessig i forbindelse med trening, for eksempel å forhindre proteinnedbrytning. Personlig tar jeg det i shakeren enten sammen med, eller etter jeg har hatt i meg en preworkout blanding, og drikker BCAAen før eller under trening.

Hvor mye BCAA som er effektiv dose vil variere utfra formål og individ. Studiene går på alt fra relativt små doser som 3 gram, opp til det éne vi så på på 51g. Ifølge Journal of International Society of Sports Nutrition (JISSN) er også effektiv dosering antagelig fra 3g og opp. Andre studier viser at mengden leucin som er nødvendig for å oppnå maks aktivering av proteinsyntese gjennom et måltid tilsvarer 3-4g avhengig av kroppsvekt [73]. Noe som i de fleste tilfeller tilsvarer en mengde BCAA-pulver på hvertfall 10g. Scivation sin studie som man så gikk på 14g før trening. Man kan nok anta det er en terskel hvor økt mengde BCAA like gjerne kan erstattes av et proteintilskudd med hurtig opptak som hydrolysert whey. Altså tar man nok BCAA til å få en hurtig økning i konsentrasjon av BCAA i blod, og lar deretter proteinet sørge for etterfylling. Dette blir spekulasjon, men det man uansett kan si er at BCAA har effekt selv i små mengder.

Skrevet av Per Øystein Tovsen

Kilder:

 1. Suryawan A, et alA molecular model of human branched-chain amino acid metabolismAm J Clin Nutr. (1998)
 2. Xu M, et alMechanism of activation of branched-chain alpha-keto acid dehydrogenase complex by exerciseBiochem Biophys Res Commun. (2001)
 3. Popov KM, et alBranched-chain alpha-ketoacid dehydrogenase kinase. Molecular cloning, expression, and sequence similarity with histidine protein kinasesJ Biol Chem. (1992)
 4. Shimomura Y, et alPurification and partial characterization of branched-chain alpha-ketoacid dehydrogenase kinase from rat liver and rat heartArch Biochem Biophys. (1990)
 5. Howarth KR, et alExercise training increases branched-chain oxoacid dehydrogenase kinase content in human skeletal muscleAm J Physiol Regul Integr Comp Physiol. (2007)
 6. Drummond MJ, et alRapamycin administration in humans blocks the contraction-induced increase in skeletal muscle protein synthesisJ Physiol. (2009)
 7. Blomstrand E, et alBranched-chain amino acids activate key enzymes in protein synthesis after physical exerciseJ Nutr. (2006)
 8. Navé BT, et alMammalian target of rapamycin is a direct target for protein kinase B: identification of a convergence point for opposing effects of insulin and amino-acid deficiency on protein translationBiochem J. (1999)
 9. Greiwe JS, et alLeucine and insulin activate p70 S6 kinase through different pathways in human skeletal muscleAm J Physiol Endocrinol Metab. (2001)
 10. Newsholme P, et alNew insights into amino acid metabolism, beta-cell function and diabetesClin Sci (Lond). (2005)
 11. Co-Ingestion of a Protein Hydrolysate with or without Additional Leucine Effectively Reduces Postprandial Blood Glucose Excursions in Type 2 Diabetic Men
 12. Lynch CJ, et alLeucine is a direct-acting nutrient signal that regulates protein synthesis in adipose tissueAm J Physiol Endocrinol Metab. (2002)
 13. Lynch CJ, et alTissue-specific effects of chronic dietary leucine and norleucine supplementation on protein synthesis in ratsAm J Physiol Endocrinol Metab. (2002)
 14. Lynch CJ, et alRegulation of amino acid-sensitive TOR signaling by leucine analogues in adipocytesJ Cell Biochem. (2000)
 15. Jones SW, et alDisuse atrophy and exercise rehabilitation in humans profoundly affects the expression of genes associated with the regulation of skeletal muscle massFASEB J. (2004)
 16. Bodine SC, et alIdentification of ubiquitin ligases required for skeletal muscle atrophyScience. (2001)
 17. Sandri M, et alFoxo transcription factors induce the atrophy-related ubiquitin ligase atrogin-1 and cause skeletal muscle atrophyCell. (2004)
 18. Stitt TN, et alThe IGF-1/PI3K/Akt pathway prevents expression of muscle atrophy-induced ubiquitin ligases by inhibiting FOXO transcription factorsMol Cell. (2004)
 19. Borgenvik M, Apró W, Blomstrand E. Intake of branched-chain amino acids influences the levels of MAFbx mRNA and MuRF-1 total protein in resting and exercising human muscleAm J Physiol Endocrinol Metab. (2012)
 20. Consuming a supplement containing branched-chain amino acids during a resistance-training program increases lean mass, muscle strength and fat loss
 21. Ispoglou T, et alDaily L-leucine supplementation in novice trainees during a 12-week weight training programInt J Sports Physiol Perform. (2011)
 22. Hinault C, et alAmino acids and leucine allow insulin activation of the PKB/mTOR pathway in normal adipocytes treated with wortmannin and in adipocytes from db/db miceFASEB J. (2004)
 23. Nishitani S, et alLeucine promotes glucose uptake in skeletal muscles of ratsBiochem Biophys Res Commun. (2002)
 24. Chang TW, Goldberg AL. Leucine inhibits oxidation of glucose and pyruvate in skeletal muscles during fastingJ Biol Chem. (1978)
 25. Chang TW, Goldberg AL. Leucine inhibits oxidation of glucose and pyruvate in skeletal muscles during fastingJ Biol Chem. (1978)
 26. Tessari P, et alHyperaminoacidaemia reduces insulin-mediated glucose disposal in healthy manDiabetologia. (1985)
 27. Flakoll PJ, et alShort-term regulation of insulin-mediated glucose utilization in four-day fasted human volunteers: role of amino acid availabilityDiabetologia. (1992)
 28. Du M, et alLeucine stimulates mammalian target of rapamycin signaling in C2C12 myoblasts in part through inhibition of adenosine monophosphate-activated protein kinaseJ Anim Sci. (2007)
 29. Hardie DG. Energy sensing by the AMP-activated protein kinase and its effects on muscle metabolismProc Nutr Soc. (2011)
 30. O’Neill HM. AMPK and Exercise: Glucose Uptake and Insulin SensitivityDiabetes Metab J. (2013)
 31. Takano A, et alMammalian target of rapamycin pathway regulates insulin signaling via subcellular redistribution of insulin receptor substrate 1 and integrates nutritional signals and metabolic signals of insulinMol Cell Biol. (2001)
 32. Haruta T, et alA rapamycin-sensitive pathway down-regulates insulin signaling via phosphorylation and proteasomal degradation of insulin receptor substrate-1Mol Endocrinol. (2000)
 33. Doi M, et alIsoleucine, a potent plasma glucose-lowering amino acid, stimulates glucose uptake in C2C12 myotubesBiochem Biophys Res Commun. (2003)
 34. Doi M, et alHypoglycemic effect of isoleucine involves increased muscle glucose uptake and whole body glucose oxidation and decreased hepatic gluconeogenesisAm J Physiol Endocrinol Metab. (2007)
 35. Doi M, et alIsoleucine, a blood glucose-lowering amino acid, increases glucose uptake in rat skeletal muscle in the absence of increases in AMP-activated protein kinase activityJ Nutr. (2005)
 36. Wang X, Proud CG. The mTOR pathway in the control of protein synthesisPhysiology (Bethesda). (2006)
 37. Proud CG. mTOR-mediated regulation of translation factors by amino acidsBiochem Biophys Res Commun. (2004)
 38. Kimball SR, Jefferson LS. Regulation of global and specific mRNA translation by oral administration of branched-chain amino acidsBiochem Biophys Res Commun. (2004)
 39. Resistance exercise increases AMPK activity and reduces 4E-BP1 phosphorylation and protein synthesis in human skeletal muscle
 40. Resistance Exercise Increases Muscle Protein Synthesis and Translation of Eukaryotic Initiation Factor 2Bϵ mRNA in a Mammalian Target of Rapamycin-dependent Manner
 41. Hornberger TA, Chien S. Mechanical stimuli and nutrients regulate rapamycin-sensitive signaling through distinct mechanisms in skeletal muscleJ Cell Biochem. (2006)
 42. Corradetti MN, Inoki K, Guan KL. The stress-inducted proteins RTP801 and RTP801L are negative regulators of the mammalian target of rapamycin pathwayJ Biol Chem. (2005)
 43. Vander Haar E, et alInsulin signalling to mTOR mediated by the Akt/PKB substrate PRAS40Nat Cell Biol. (2007)
 44. Elmadhun NY, et alMetformin alters the insulin signaling pathway in ischemic cardiac tissue in a swine model of metabolic syndromeJ Thorac Cardiovasc Surg. (2013)
 45. Louard RJ, Barrett EJ, Gelfand RA. Effect of infused branched-chain amino acids on muscle and whole-body amino acid metabolism in manClin Sci (Lond). (1990)
 46. Nair KS, Schwartz RG, Welle S. Leucine as a regulator of whole body and skeletal muscle protein metabolism in humansAm J Physiol. (1992)
 47. Alvestrand A, et alInfluence of leucine infusion on intracellular amino acids in humansEur J Clin Invest. (1990)
 48. Liu Z, et alBranched chain amino acids activate messenger ribonucleic acid translation regulatory proteins in human skeletal muscle, and glucocorticoids blunt this actionJ Clin Endocrinol Metab. (2001)
 49. Greiwe JS, et alLeucine and insulin activate p70 S6 kinase through different pathways in human skeletal muscleAm J Physiol Endocrinol Metab. (2001)
 50. Paul La Bounty et al, The effects of oral BCAAs and leucine supplementation combined with an acute lower-body resistance exercise on mtor and 4E-BP1 activation in humans: preliminary findings, Journal of the International Society of Sports Nutrition (2008)
 51. Peyrollier K, et alL-leucine availability regulates phosphatidylinositol 3-kinase, p70 S6 kinase and glycogen synthase kinase-3 activity in L6 muscle cells: evidence for the involvement of the mammalian target of rapamycin (mTOR) pathway in the L-leucine-induced up-regulation of system A amino acid transportBiochem J. (2000)
 52. Armstrong JL, et alRegulation of glycogen synthesis by amino acids in cultured human muscle cellsJ Biol Chem. (2001)
 53. Doi M, et alIsoleucine, a potent plasma glucose-lowering amino acid, stimulates glucose uptake in C2C12 myotubesBiochem Biophys Res Commun. (2003)
 54. Jin G,et alChanges in plasma and tissue amino acid levels in an animal model of complex fatigueNutrition. (2009)
 55. Ament W, Verkerke GJ.Exercise and fatigueSports Med. (2009)
 56. Falavigna G,et alEffects of diets supplemented with branched-chain amino acids on the performance and fatigue mechanisms of rats submitted to prolonged physical exercise.Nutrients. (2012)
 57. Shimomura Y,et alBranched-chain amino acid supplementation before squat exercise and delayed-onset muscle sorenessInt J Sport Nutr Exerc Metab. (2010)
 58. Davis JM, Alderson NL, Welsh RS.Serotonin and central nervous system fatigue: nutritional considerationsAm J Clin Nutr. (2000)
 59. Blomstrand E.Amino acids and central fatigueAmino Acids. (2001)
 60. Blomstrand E, Celsing F, Newsholme EA.Changes in plasma concentrations of aromatic and branched-chain amino acids during sustained exercise in man and their possible role in fatigueActa Physiol Scand. (1988)
 61. Fernstrom JD, Wurtman RJ.Brain serotonin content: physiological regulation by plasma neutral amino acidsScience. (1972)
 62. Fernstrom JD, Faller DV.Neutral amino acids in the brain: changes in response to food ingestionJ Neurochem. (1978)
 63. Pardridge WM.Blood-brain barrier carrier-mediated transport and brain metabolism of amino acidsNeurochem Res. (1998)
 64. Blomstrand E.A role for branched-chain amino acids in reducing central fatigueJ Nutr. (2006)
 65. Portier H,et alEffects of branched-chain amino acids supplementation on physiological and psychological performance during an offshore sailing raceEur J Appl Physiol. (2008)
 66. Bigard AX,et alBranched-chain amino acid supplementation during repeated prolonged skiing exercises at altitudeInt J Sport Nutr. (1996)
 67. Shimizu M,et alEnergy expenditure during 2-day trail walking in the mountains (2,857 m) and the effects of amino acid supplementation in older men and womenEur J Appl Physiol. (2012)
 68. Blomstrand E,et alInfluence of ingesting a solution of branched-chain amino acids on perceived exertion during exerciseActa Physiol Scand. (1997)
 69. van Hall G,et alIngestion of branched-chain amino acids and tryptophan during sustained exercise in man: failure to affect performanceJ Physiol. (1995)
 70. Blomstrand E,et alAdministration of branched-chain amino acids during sustained exercise–effects on performance and on plasma concentration of some amino acidsEur J Appl Physiol Occup Physiol. (1991)
 71. Effect of branched-chain amino acid supplementation on mental performance
 72. Wiśnik P,et alThe effect of branched chain amino acids on psychomotor performance during treadmill exercise of changing intensity simulating a soccer gameAppl Physiol Nutr Metab. (2011)
 73. Norton LE, Layman DK, Bunpo P, Anthony TG, Brana DV, Garlick PJ. The leucine content of a complete meal directs peak activation but not duration of skeletal muscle protein synthesis and Mammalian target of rapamycin signaling in rats. J Nutr. 2009 Jun;139(6):1103-9.7. Arnal MA, Mosoni L, Boirie Y, Houlier ML, Morin L, Verdier E, Ritz P, Antoi

Kreatintilskudd: fakta og myter

Kreatin er et av de mest kjente kosttilskuddene på markedet og brukes av svært mange innen forskjellige idretter og hobbyer. Likevel, til tross for å ha oppnådd popularitet tidlig på nittitallet, og 1668 treff på pubmed ved søk på «creatine supplementation», er det fortsatt tilsynelatende et produkt få forstår. Myter om påstått skaderisiko for nyrene, vannretensjon i underhuden og at vannretensjon generelt står for all vektoppgang, at nye typer kreatin gir færre bivirkninger og/eller har bedre effekt, eller at vi ikke vet noe om langtidsbruk, lever fortsatt i beste velgående. Det er denne artikkelens mål å forklare hva kreatin er, hvordan det fungerer, og se på hva vi vet om tilskuddet.

Hva kreatin er og hvorfor det er viktig

Kreatin, eller metylguanidinoeddiksyre, er en nitrogenholdig organisk syre som består av aminosyrene L-arginin, glysin og L-metionin. Mesteparten av kreatinen i kroppen produseres når nyrene og leveren setter sammen disse aminosyrene, men vi får også i oss noe gjennom maten, spesielt fra kjøtt og fisk. Det skal sies at du må spise store mengder kjøtt og fisk for å få i deg kreatin på gramnivå, noe som legger opp til et renere tilskudd.

Cirka 95% av kreatinet i kroppen ligger lagret i skjelettmuskulaturen, med noen små mengder i hjernen og testiklene [1,2]. Rundt 2/3 av kreatinet i skjelettmuskulaturen er lagret som kreatinfosfat (CrP), der kreatinet har fosforylert ved hjelp av enzymet kreatinkinase (CK) og bundet seg til et fosfatmolekyl. Den resterende mengden er lagret som fritt kreatin [1]. Man anslår at en gjennomsnittlig person på 70kg lagrer rundt 120 gram kreatin i muskulaturen sin, men at den faktiske lagringskapasiteten til vedkommende er nærmere 160g [3,4]. Dette betyr altså at kroppen kan lagre, og dermed benytte seg av, en større andel kreatin enn den vanligvis gjør. Vi vet forøvrig svært lite om hvordan kreatin tas opp i cellene. Det har blitt observert at CreaT1 isoformen av kreatintransportproteinet er ansvarlig for muskelopptaket til oralt inntatt kreatin, men hva som regulerer uttrykket for denne er ikke enda godt dokumentert [41,42].

Vi bryter som regel ned 1-2% av vårt totale kreatinlager hver dag (tilsvarende 1-2g pr dag) til kreatinin som skilles ut i urinen [5,6,43], og fyller på gjennom vår egen kreatinsyntese, gjennom mat eller via kosttilskudd.

For å se på kreatin sin rolle i muskulaturen må vi først forstå litt om energiomsetningen, spesifikt den anaerobe (energiomsetning uten tilstrekkelig oksygen), som dominerer under trening med høy intensitet.

Musklene bruker energien lagret i molekylet ATP (adenosintrifosfat) for å trekke seg sammen. ATP består av adenin, ribose og tre fosfatgrupper. Gjennom hydrolyse vil energien i bindingen mellom to av fosfatmolekylene kunne frigjøres, og vi sitter igjen med ADP (adenosindifosfat) og et uorganisk fosfatmolekyl (Pi). Vi vil ikke i denne artikkelen gå inn på hva som skjer i muskelfilamentene som følge av dette, siden energiomsetning er et enormt og komplisert tema. Det viktigste er at det er denne spaltingen av ATP til ADP som frigjør energi og lar oss utføre et arbeid, og vi er derfor interessert i å ha mest mulig ATP tilgjengelig.

ATP-ADPPiFigur 1: Forenklet spalting av ATP til ADP+Pi av enzymet ATP-syntase

Det finnes to måter kroppen kan produsere ATP på ved oksygenmangel: gjennom glykolyse eller ATP-CrP systemet.

Vi vil ikke gå inn på glykolysen i denne artikkelen, men svært enkelt fortalt innebærer den å bryte ned glykogenlagrene for å danne ATP og pyruvat. Pyruvat vil så ved oksygenmangel omdannes til melkesyre.

ATP-CrP systemet er det som er av størst betydning for oss med tanke på kreatintilskudd. Som røpet av navnet handler det om ATP og kreatinfosfat, som vi husker mesteparten av kreatinet vårt er lagret som. Når ATP spaltes til ADP+Pi frigjøres store mengder av energien, siden mesteparten ligger lagret i bindingen mellom det andre og tredje fosfatmolekylet. Siden musklene er avhengige av energi fra hydrolyse, og ATP lagrer mye mer energi enn ADP, er det ytterst viktig at kroppen klarer å fylle opp lagrene igjen så fort som mulig. Det er her kreatinfosfat kommer inn i bildet. Ved å donere sitt fosfatmolekyl til ADP vil vi sitte igjen med fritt kreatin og et nytt høyenergisk ATP molekyl.

ADP-ATPFigur 2: Forenklet reaksjon mellom CrP og ADP for å danne ATP + Cr

Som vi nå forstår er kreatinfosfat et energilager, ved at det kan fosforylere ADP til ATP og sådan gjøre oss klare for en ny muskelsammentrekning. Hvor lenge vi klarer å utføre et arbeid under anaerobiske forhold belager seg i stor grad på hvor store kreatinfosfatlagre vi har i muskulaturen. Etter å ha brukt opp ATP lagrene våre i løpet av de første sekundene av hardt arbeid vil CrP kunne fylle på i en liten stund til. Det er snakk om å kunne utvikle stor kraft i for eksempel 10 sekunder istedenfor 5, før glykolysen overtar hoveddelen av arbeidet og vi begynner å danne store mengder melkesyre. Dette betyr at vi med gode kreatinlagre kanskje klarer å gjennomføre 8 repetisjoner istedenfor 4 med en gitt vekt før vi blir utmattet. Om vi så ser tilbake på at en gjennomsnittsperson lagrer 120 gram kreatin, men er i stand til å lagre 160 gram under gitte forhold, er det en naturlig antagelse at om vi klarte å fylle disse lagrene ville vi prestert bedre på trening. Hva om denne ekstra energien for eksempel ville latt oss utføre 9 repetisjoner istedenfor 8?

Hvordan bruke kreatin og hva man kan forvente

Det finnes flere måter å bruke kreatin på og mange forskjellige anbefalinger. For at vi skal få en effekt av kreatintilskudd må vi oppnå forhøyede verdier av kreatin i muskulaturen og vedlikeholde dette over tid. Flere studier har sett på hvordan vi kan oppnå fulle lagre, og det viser seg at det aller meste funker. Likevel ser det ut til at om man benytter seg av en «loading fase», der man fire-fem dobler dosen de første 3-7 dagene, vil vi fylle opp lagrene raskere og dermed få full effekt av tilskuddet på et tidligere tidspunkt.

Den vanligste protokollen i litteraturen går ut på å loade, for så å vedlikeholde med en lavere dose. Dette vil si å innta ~0.3gram/kg/dag av kreatin monohydrat i 5-7 dager (vanligvis ~5 gram, 4 ganger om dagen), etterfulgt av 3-5 gram/dag i vedlikeholdsperioden [7,8]. Har man enda dårligere tid, kan det tyde på at man ved å innta kreatinet sammen med protein og/eller karbohydrat kan redusere den nødvendige loadingfasen til kun 2-3 dager [9,10], noe som kan tyde på at opptaket er insulinmediert [40]. Kreatintilskudd virker også uten loadingfasen, for eksempel ved å innta 3g/dag i 28 dager [2] eller 6g/dag i 12 uker [11,12], det vil bare ta lengre tid å oppnå fulle lagre. Videre kan det se ut som at en lav dose kreatin (2g/dag) er tilstrekkelig for å opprettholde lagrene når de først er fulle [2].

Hva kan vi så forvente når vi har klart å oppnå disse suprafysiologiske kreatinnivåene? 70% av de mange hundre studiene som er gjort på kreatintilskudds effekt på prestasjon viser en signifikant økning i arbeidskapasitet, mens de resterende ikke viser en signifikant økning i prestasjon [13]. Det er ved korttidsstudier observert en økning i maksimal kraftutvikling på 5-15%, forbedring av sprintprestasjoner på 1-5% og repetitive sprint prestasjoner (f.eks. intervaller/fotball/styrketrening med fler sett) på 5-15%. Ved kronisk bruk ser man en generell forbedring av treningskvaliteten, som fører til 5-15% økning i styrke og prestasjon [13]. I tillegg ser det ut som at de aller fleste opplever en økning i kroppsmasse på 1-2kg i løpet av den første uken med loading [14].

I langvarige studier legger kreatingrupper typisk på seg 0,9-2,3kg mer fettfri masse enn placebogrupper over en treningsperiode på 4-12 uker [15-18,39]. Det mest interessante med dette er at det ser ut til at denne vektøkningen er på grunn av økt prestasjon på trening og ikke en ofte påstått vannretensjon. Det vil si bruk av enda tyngre vekter som følge av forbedret ATP syntese. Dette fører antageligvis til økt genuttrykk av MRF-4 og myogenin, og videre til en økning av myosin tung kjede (Myosin Heavy Chain), som utgjør storparten av myosinmolekylene i skjelettmuskulaturen [11,12].

Forskjellige typer kreatintilskudd

Til dags dato har det trolig dukket opp flere hundre typer kreatintilskudd på markedet. Ved å besøke en kjent nettbutikk fant jeg følgende kreatinartikler (eksl. de som het kreatin monohydrat):

 • Kre-Alkalyn® (kreatin monohydrat og en buffer)
 • Kreatin Pyruvate (kreatin monohydrat og pyruvatsyre)
 • Kreatin + D-Ribose
 • Xtreeme CEE (kreatin etyl ester)
 • Krea-Bolic (kreatin etyl ester, tri-kreatin malat og bufret kreatin)
 • Mutant CreaKong (kreatin monohydrat, kreatin magnesium chelat, tri-kreatin sitrat)
 • Creatine Magna Power (magnesium kreatin chelat)
 • Kreatin FORCE-FX (kreatin monohydrat og kullsyre)
 • Kreatin Mesh 200 (kreatin monohydrat, tri-kreatin malat, kreatin etyl ester)
 • Cm3 (kreatin monohydrat, tri-kreatin malat, kreatin etyl ester)
 • Creatine Pure (kreatin monohydrat)
 • Creatine Xplode (magnesium kreatin chelat, kreatin malat, kreatin ethyl ester, kreatin alfa ketoglutarat, kreatin pyruvat og kreatin citrat)
 • Krea Genic (kreatin monohydrat)

Det er en voldsom liste, og det er hovedsaklig snakk om at produsenten har forsøkt å feste kreatinmolyket til f.eks. en ester, et metall eller en syre, ofte med lovende ord som at det «stabiliserer PH-verdien», «tas opp bedre», «ikke fører til lagring av vann» eller rett og slett «øker styrke og muskelmasse ytterligere ift vanlig kreatin». La oss se på en populær type kreatin som spiller på myter som vil gjelde mange andre på listen, og ta for oss produsentens påstander.

«Kre-Alkalyn® er et stabilt kreatinmolekyl som muskelcellene effektivt kan benytte seg av. Ved bruk av Kre-Alkalyn dannes ikke kreatinin, et uheldig biprodukt som dannes ved inntak av vanlig kreatin, som binder vann i kroppen. Du får med andre ord den samme kreatin-effekten uten at kroppen binder opp ekstra vann.

Takket være en høy pH-stabilitet vil Kre-Alkalyn® passere magesekken og tarmsystemet, uten å bli degradert, før det går rett ut i blodbanen og gir full opplagring av kreatin selv ved små doser.

(…)Kre-Alkalyn® er et glimrende produkt som må prøves hvis du vil oppnå rask styrkeøkning og harde muskler! Det er ikke nødvendig med en lang oppladningsfase eller sykluser med Kre-Alkalyn®»

Først i rekken av påstandene til produsenten er at Kre-Alkalyn® er et stabilt kreatinmolekyl, noe som insinuerer at normalt kreatin monohydrat er ustabilt. I 1999 viste Howard og Harris [44] at kreatin er svært stabilt, selv ved lav pH. I løpet av tiden det tar for kreatin å gjennomføre reisen til musklene vil det maksimalt ha blitt brutt ned et par prosent. Da de lot kreatin ligge i en løsning med liknende pH som magesyre (<3 pH) i 100 dager var det fortsatt 60% kreatin igjen. Med andre ord er kreatin veldig stabilt uansett hvilken løsning det er blandet ut i, og vil ikke påvirkes av spytt eller magesyre på vei til muskulaturen.

KreatinPH

Figur 3: Nedbrytningsgrad av kreatin over tid i forskjellige pH løsninger, Howard & Harris [44]

Den neste påstanden er at Kre-Alkalyn® ikke brytes ned til kreatinin, og at dette igjen fører til at man ikke vil binde ekstra vann i kroppen. Det følges opp med at tilskuddet gir harde muskler, som peker tilbake på en vanlig myte om at kreatintilskudd gjør at man ser vannete ut og mister muskeldefinisjon. For det første brytes kreatin ned til kreatinin i skjelettmuskulatur [5,43]. Dette kan egentlig ikke diskuteres, da kreatinin er et nedbrytningsprodukt fra kreatinfosfat. Det jeg tror produsenten mener er at siden det påstås at kreatin er ustabilt (noe som ville betydd at det ville blitt brutt ned til kreatinin i f.eks. en vannløsning), vil den «stabile Kre-Alkalyn®» motstå denne nedbrytningen. Vi vet imidlertid bedre etter å ha sett på dataen til Howard og Harris.

For det andre tar samme påstand også for seg vannretensjon, da det skyldes på kreatinin for dette mytiske fenomenet. Anbefalinger om å droppe kreatin før fitnesskonkurranser er normalt, og det er svært vanlig å høre at folk har blitt pløsete av kreatin, noe produsenten spiller på. Likevel har det seg ikke slik. Som nevnt innledningsvis lagres rundt 95% av kreatin i skjelettmuskulaturen. Kreatin er i muskelcellene et osmotisk aktivt stoff. Da cellemembranen ikke er permeabel for stoffet (det trenger muligens hjelp av transportproteinet CreaT1 [41,42] eller Na+/K+-pumpen [45-48] for å krysse over) vil det ikke kunne utjevne en eventuell konsentrasjonsforskjell gjennom å selv diffundere. Dette betyr at når vi lagrer en større mengde kreatin inne i cellen vil forskjellen i vannkonsentrasjon ekstra- og intracellulært måtte utjevnes ved at ekstracellulært vann diffunderer inn i cellen. Med andre ord vil vannretensjonen som diskuteres rundt kreatin faktisk være en volumisering av muskelcellene. Kreatin fører derfor til økt muskeltverrsnitt idet man oppnår suprafysiologiske lagre, allerede før man ser resultater av treningen. Dette vil si at hvis noe, vil kreatin faktisk øke muskeldefinisjonen ved å øke størrelsen på musklene, og kan ikke gjøre deg udefinert, da kreatin hverken ligger- eller trekker vann subkutant.

De siste påstandene gjelder hvor lang oppladningsfase en trenger, hvor stor dose som er nødvendig og hvorvidt vi trenger å gå av og på kreatin. Dosen nødvendig har vi allerede sett at er svært liten, trolig så lav som 2g [2]. Siden kreatin monohydrat er veldigt stabilt, og inneholder 88% kreatin (resterende 12% er vann), vil dette være bedre enn Kre-Alkalyn®, da renheten blir høyere uten bufferen. Likeså vil oppladningsfasen ei heller påvirkes positivt av denne bufferen. Til slutt nevnes det at vi ikke trenger å gå av og på, som insinuerer at det er nødvendig ved bruk av kreatin monohydrat. Dataen tilgjengelig på kronisk inntak av kreatin monohydrat indikerer at man kan føle seg trygg [19,20,21,22,49]. For eksempel ble det gitt placebo eller kreatindoser på 5-10g/dag etter en 5 dagers oppladningsfase med 15.75g/dag til 98 amerikanske fotballspillere på collegenivå over en periode på 21 måneder med trening, uten å finne signifikant forskjell mellom gruppene i helseparametere [4]. Andre studier har sett på effekten ved langvarig bruk av kreatin i opp til 5 års perioder [19,20,21,22], og en klinisk pasientpopulasjon som har tatt 1,5-3g kreatin/dag siden 1981 har heller ikke rapportert noen bivirkninger [23,24], men blir fortsatt observert. Vi kan altså anta at langvarig bruk av kreatin er uproblematisk, og etter å ha sett hvordan kreatin fungerer i kroppen er det å anbefale for økt muskelvekst, styrke og prestasjon.

Det er viktig å forstå at den store mengden god forskning som er gjort på kreatin er i sin helhet gjort på kreatin monohydrat. Dette vil ikke si at andre «kreatintyper» ikke fungerer, for de er også alle sammen kreatin monohydrat, bare tilsatt eller (forsøkt) reagert med noe. Som regel betyr dette at man ender opp med å betale mer for et produkt som har en redusert renhet, f.eks. at du i en 5 grams skje med pulver kun får i deg 3 gram kreatin, siden det er tilsatt epleekstrakt, magnesium og sprudlestoff. Forskningen gjort på tilskudd som kreatinfosfat, kreatin + HMB, kreatin + natron, kreatin-magnesium chelat, kreatin + glyserol, kreatin + glutamin, kreatin + beta-alanin, kreatin etyl ester, kreatin + kanelekstrakt, kreatin + sprudlestoff eller «serum formler» viser at det så langt ikke er noen grunn til å tro at disse er bedre enn vanlig kreatin monohydrat [25-31]. Unntaket hittil er beta-alanin som muligens kan ha et positivt samspill med kreatin [32,33].

Minst like interessant er det at det faktisk finnes lovende forskning på et sammensatt kreatininntak som ser ut til å fungere, for eksempel tilsatt karbohydrater og/eller protein, uten at dette er utbredt på markedet. Som tidligere nevnt kan det se ut til at kreatinopptak er insulinmediert, noe som har ført til en interesse for å kombinere kreatin med stoffer som enten øker insulinnivåene eller bedrer insulinsensitiviteten. Ved å innta enten karbohydrater og kreatin, kreatin, karbohydrater og protein, kreatin og protein eller kreatin, protein og frie aminosyrer har man observert en forbedring i opptak og/eller effekt [9,10,34,35]. Det skal sies at selv om det ser ut til at man kan øke kreatinretensjonen ved disse tilskuddene er det ikke enda en enighet rundt hvorvidt det faktisk forbedrer styrke, utholdenhet eller prestasjon [36-38]. Likevel tenderer forskningen mot at et kreatintilskudd tilsatt sukker og/eller protein kan være verdt pengene (evt bare spise mat ved siden av), spesielt i en oppladningsfase.

Konklusjon

Kreatintilskudd øker kreatinretensjonen i skjelettmuskulatur, og bidrar via ATP-CrP systemet til å opprettholde aktivitet med høy intensitet. Dersom du ønsker å forbedre maksimal kraftutvikling, generell styrke, utholdenhet, eller driver med en sport/hobby der en eller flere av disse variablene spiller inn, kan kreatin sterkt anbefales. Kreatin monohydrat er trolig det best dokumenterte tilskuddet, fremstår helt fri for bivirkninger (utover en økning i fettfri masse: pass på, vektklasseutøvere!) og er samtidig svært effektivt. Ikke bruk penger på å kjøpe dyre kapsler eller pulver tilsatt noe som påstås å bedre effekten eller redusere bivirkninger. Vil du forsøke å optimalisere opptaket kan du ta dagsdosen av kreatin med karbohydrater og/eller protein, men det er trolig ikke nødvendig.

Skrevet av Øystein Andersen

Kilder:

1: Balsom PD, Soderlund K, Ekblom B:  Creatine in humans with special reference to creatine supplementation. Sports Med 1994, 18:268-80.
2: Hultman E, Soderlund K, Timmons JA, Cederblad G, Greenhaff PL:  Muscle creatine loading in men. J Appl Physiol 1996, 81:232-237.
3: Hultman E, Bergstrom J, Spreit L, Soderlund K:  Energy metabolism and fatigue. In Biochemistry of Exercise VII. Edited by Taylor A, Gollnick PD, Green H. Human Kinetics: Champaign, IL; 1990:73-92.
4: Greenhaff P:  The nutritional biochemistry of creatine. J Nutrit Biochem 1997, 11:610-618.
5: Brunzel NA:  Renal function: Nonprotein nitrogen compounds, function tests, and renal disease. In Clinical Chemistry. Edited by Scardiglia J, Brown M, McCullough K, Davis K. McGraw-Hill: New York, NY; 2003:373-399.
6: Burke DG, Smith-Palmer T, Holt LE, Head B, Chilibeck PD:  The effect of 7 days of creatine supplementation on 24-hour urinary creatine excretion. J Strength Cond Res 2001, 15:59-62.
7: Williams MH, Kreider R, Branch JD: Creatine: The power supplement.  Champaign, IL: Human Kinetics Publishers; 1999:252
8: Kreider RB, Leutholtz BC, Greenwood M:  Creatine. In Nutritional Ergogenic Aids. Edited by Wolinsky I, Driskel J. CRC Press LLC: Boca Raton, FL; 2004:81-104.
9: Steenge GR, Simpson EJ, Greenhaff PL:  Protein- and carbohydrate-induced augmentation of whole body creatine retention in humans. J Appl Physiol 2000, 89:1165-71.
10: Green AL, Hultman E, Macdonald IA, Sewell DA, Greenhaff PL:  Carbohydrate ingestion augments skeletal muscle creatine accumulation during creatine supplementation in humans. Am J Physiol 1996, 271:E821-6.
11: Willoughby DS, Rosene J:  Effects of oral creatine and resistance training on myosin heavy chain expression. Med Sci Sports Exerc 2001, 33:1674-81.
12: Willoughby DS, Rosene JM:  Effects of oral creatine and resistance training on myogenic regulatory factor expression. Med Sci Sports Exerc 2003, 35:923-929.
13: Kreider RB:  Effects of creatine supplementation on performance and training adaptations. Mol Cell Biochem 2003, 244:89-94.
14: Kreider RB:  Creatine in Sports. In Essentials of Sport Nutrition & Supplements. Edited by Antonio J, Kalman D, Stout J, et al. Humana Press Inc., Totowa, NJ; 2007:in press.
15: Stone MH, Sanborn K, Smith LL, O’Bryant HS, Hoke T, Utter AC, Johnson RL, Boros R, Hruby J, Pierce KC, Stone ME, Garner B:  Effects of in-season (5 weeks) creatine and pyruvate supplementation on anaerobic performance and body composition in American football players. Int J Sport Nutr 1999, 9:146-65.
16: Noonan D, Berg K, Latin RW, Wagner JC, Reimers K:  Effects of varying dosages of oral creatine relative to fat free body mass on strength and body composition. J Strength Cond Res 1998, 12:104-108.
17: Kirksey KB, Stone MH, Warren BJ, Johnson RL, Stone M, Haff GG, Williams FE, Proulx C:  The effects of 6 weeks of creatine monohydrate supplementation on performance measures and body composition in collegiate track and field athletes. J Strength Cond Res 1999, 13:148-156.
18: Jones AM, Atter T, Georg KP:  Oral creatine supplementation improves multiple sprint performance in elite ice-hockey players. J Sports Med Phys Fitness 1999, 39:189-96.
19: Kreider RB, Melton C, Rasmussen CJ, Greenwood M, Lancaster S, Cantler EC, Milnor P, Almada AL:  Long-term creatine supplementation does not significantly affect clinical markers of health in athletes. Mol Cell Biochem 2003, 244:95-104.
20: Poortmans JR, Francaux M:  Long-term oral creatine supplementation does not impair renal function in healthy athletes. Med Sci Sports Exerc 1999, 31:1108-1110.
21:  Schilling BK, Stone MH, Utter A, Kearney JT, Johnson M, Coglianese R, Smith L, O’Bryant HS, Fry AC, Starks M, Keith R, Stone ME:  Creatine supplementation and health variables: a retrospective study. Med Sci Sports Exerc 2001, 33:183-188.
22: Robinson TM, Sewell DA, Casey A, Steenge G, Greenhaff PL:  Dietary creatine supplementation does not affect some haematological indices, or indices of muscle damage and hepatic and renal function. Br J Sports Med 2000, 34:284-8.
23: Sipila I, Rapola J, Simell O, Vannas A:  Supplementary creatine as a treatment for gyrate atrophy of the choroid and retina. New Engl J Med 1981, 304:867-870.
24: Vannas-Sulonen K, Sipila I, Vannas A, Simell O, Rapola J:  Gyrate atrophy of the choroid and retina. A five-year follow-up of creatine supplementation. Ophthalmology 1985, 92:1719-27.
25: Greenwood M, Kreider R, Earnest C, Rassmussen C, Almada A:  Differences in creatine retention among three nutritional formulations of oral creatine supplements. J Exerc Physiol Online 2003, 6:37-43.
26: Falk DJ, Heelan KA, Thyfault JP, Koch AJ:  Effects of effervescent creatine, ribose, and glutamine supplementation on muscular strength, muscular endurance, and body composition. J Strength Cond Res 2003, 17:810-816.
27: Kreider RB, Willoughby D, Greenwood M, Parise G, Payne E, Tarnopolsky M:  Effects of serum creatine supplementation on muscle creatine and phosphagen levels. J Exerc Physio Online 2003, 6:24-33.
28: Selsby JT, DiSilvestro RA, Devor ST:  Mg2+-creatine chelate and a low-dose creatine supplementation regimen improve exercise performance. J Strength Cond Res 2004, 18:311-315.
29: Peeters BM, Lantz CD, Mayhew JL:  Effect of oral creatine monohydrate and creatine phosphate supplementation on maximal strength indices, body composition, and blood pressure. J Strength Cond Res 1999, 13:3-9.
30: Lehmkuhl M, Malone M, Justice B, Trone G, Pistilli E, Vinci D, Haff EE, Kilgore JL, Haff GG:  The effects of 8 weeks of creatine monohydrate and glutamine supplementation on body composition and performance measures. J Strength Cond Res 2003, 17:425-438.
31: Mero AA, Keskinen KL, Malvela MT, Sallinen JM:  Combined creatine and sodium bicarbonate supplementation enhances interval swimming. J Strength Cond Res 2004, 18:306-310.
32: Stout JR, Cramer JT, Mielke M, O’Kroy J, Torok DJ, Zoeller RF:  Effects of twenty-eight days of beta-alanine and creatine monohydrate supplementation on the physical working capacity at neuromuscular fatigue threshold. J Strength Cond Res 2006, 20:938-931.
33: Hoffman J, Ramatess N, Kang J, Mangine G, Faigenbaum A, Stout J:  Effect of creatine and beta-alanine supplementation on performance and endocrine responses in strength/power athletes. Int J Sport Nutr Exerc Metab 2006, 16:430-446.
34: Beck TW, Housh TJ, Johnson GO, Coburn DW, Malek MH, Cramer JT:  Effects of a drink containing creatine, amino acids, and protein, combined with ten weeks of resistance training on body composition, strength, and anaerobic performance. J Strength Cond Res 2007, 21:100-104.
35: Cribb PJ, Williams AD, Stathis CG, Carey MF, Hayes A:  Effects of Whey Isolate, Creatine, and Resistance Training on Muscle Hypertrophy. Med Sci Sports Exer 2007, 39:298-307.
36: Chromiak JA, Smedley B, Carpenter W, Brown R, Koh YS, Lamberth JG, Joe LA, Abadie BR, Altorfer G:  Effect of a 10-week strength training program and recovery drink on body composition, muscular strength and endurance, and anaerobic power and capacity. Nutrition 2004, 20:420-427.
37: Carter JM, Bemben DA, Knehans AW, Bemben MG, Witten MS:  Does nutritional supplementation influence adaptability of muscle to resistance training in men aged 48 to 72 years? J Geriatric Phys Therapy 2005, 28(2):40-47.
38: Theodorou AS, Havenetidis K, Zanker CL, O’Hara JP, King RF, Hood C, Paradisis G, Cooke CB:  Effects of acute creatine loading with or without CHO on repeated bouts of maximal swimming in high-performance swimmers. J Strength Cond Res 2005, 19:265-269.
39: Kreider RB:  Effects of creatine supplementation on performance and training adaptations. Mol Cell Biochem 2003, 244(1-2):89-94.
40: Stimulatory effect of insulin on creatine accumulation in human skeletal muscle
G. R. Steenge , J. Lambourne , A. Casey , I. A. Macdonald , P. L. Greenhaff
American Journal of Physiology – Endocrinology and Metabolism Published 1 December 1998 Vol. 275 no. E974-E979
41: The Regulation and Expression of the Creatine Transporter: A Brief Review of Creatine Supplementation in Humans and Animals Ryan D Schoch, Darryn Willoughby and Mike Greenwood Journal of the International Society of Sports Nutrition 2006, 3:60-66  doi:10.1186/1550-2783-3-1-60
42: Extracellular creatine regulates creatine transport in rat and human muscle cells.
Loike JD1, Zalutsky DL, Kaback E, Miranda AF, Silverstein SC. Proc Natl Acad Sci U S A. 1988 Feb;85(3):807-11.
43: Creatine and Creatinine Metabolism Markus Wyss Rima Kaddurah-Daouk
44: Howard and Harris, 1999, US5968544 A
45: The effect of insulin on the transport of sodium and potassium in rat soleus muscle Physiological Reviews Clausen T., Kohn P. G. (1977). J. Physiol. (Lond.) 265:19–42. Published 1 July 2000 Vol. 80no. 1107-1213
46: Hundal S. H., Marette A., Mitsumoto Y., Ramlal T., Blostein R., Klip A. (1992) Insulin induces translocation of the α2 and β1 subunits of the Na+/K+-ATPase from intracellular compartments to the plasma membrane in mammalian skeletal muscle. J. Biol. Chem. 267:5040–5043.
47: Marette A., Krischer J., Lavoie L., Ackerley C., Carpentier J.-L., Klip A. (1993) Insulin increases the Na+-K+-ATPase α2-subunit in the surface of rat skeletal muscle: morphological evidence. Am. J. Physiol. 265(Cell Physiol. 34):C1716–C1722.
48: Odoom J. E., Kemp G. J., Radda G. K. (1996) The regulation of total creatine content in a myoblast cell line. Mol. Cell. Biochem. 158:179–188.
49: Studies on the safety of creatine supplementation. Kim HJ, Kim CK, Carpentier A, Poortmans JR. Amino Acids. 2011 May;40(5):1409-18. doi: 10.1007/s00726-011-0878-2. Epub 2011 Mar 12.